Project
afgesloten

Evaluatie van het ramingsmodel

Duur: april 2006 - juni 2007

Nu er een aantal jaren met het conceptuele ramingsmodel en het rekenmodel is gewerkt is het noodzakelijk om beide modellen eens tegen het licht te houden. Er zou bijvoorbeeld gekeken moeten worden of de concepten in het ramingsmodel nog wel up-to-date zijn. Ook zal eens kritisch gekeken moeten worden of het conceptuele model en het rekenmodel nog voldoende “overlap” hebben. Zo zijn er enerzijds onderdelen in het conceptuele ramingsmodel die nog geen plaats hebben gekregen in het rekenmodel en anderzijds zijn er onderdelen in het rekenmodel die (nog) niet zijn opgenomen in het conceptuele model. Bij deze evaluatie zal rekening gehouden moeten worden met de gebruikservaringen binnen het gehele ramingproces.

In hoeverre en op welke wijze dient het conceptuele ramingsmodel en het rekenmodel aangepast te worden om adequate capaciteitsramingen voor de medische en tandheelkundige vervolgopleidingen mogelijk te maken.

Voor de uitwerking van de vraagstelling zal in de eerste plaats gebruik worden gemaakt van ervaringen van de gebruikers van het ramingsmodel (Capaciteitsorgaan) en het rekenmodel (NIVEL/Prismant). In de tweede plaats zal op basis van de literatuur gekeken worden of er alternatieve modellen zijn. In dit verband zal gekeken worden naar ramingen van het CPB, SCP,CBS, de OSA en het ROA en anderen. Ook zal onderzocht worden of aansluiting gezocht moet worden bij de Volksgezondheid Toekomstverkenningen van het RIVM.

Op basis van de resultaten zal een beslissing genomen moeten worden of het model moet worden aangepast of dat alternatieve modellen gebruikt moeten gaan worden. Tevens geeft het inzicht op welke terreinen de informatievoorziening tekort schiet.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Capaciteitsorgaan