Project
afgesloten

Evaluatie Wet marktordening gezondheidszorg

Duur: 2008 - 2009

De Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) is in 2006 in werking getreden. De Wmg is het sluitstuk van een reeks wetten die de stelselwijziging in de curatieve zorg vormgeven, gericht op het op gang brengen van gereguleerde marktwerking in de gezondheidszorg. De wet heeft tot doel regels te stellen inzake de ontwikkeling en ordening van markten op het gebied van de gezondheidszorg en het toezicht daarop. Hierbij staat de ontwikkeling van een doelmatig en doeltreffend stelsel van zorg en de beheersing van de kostenontwikkeling van de zorg centraal, en speelt, in verband met de informatieachterstand van de consument en het machtsverschil tussen partijen in de zorg, het beschermen en bevorderen van de positie van de consument een belangrijke rol. De wet beoogt daarom te bevorderen dat:
- waar dat kan marktwerking op gang wordt gebracht en gehouden,
- waar dat moet, de overheid tarieven en prestaties kan reguleren,
- zorgaanbieders en zorgverzekeraars patiënten en verzekerden goede informatie geven zodat zij kunnen kiezen bij welke zorgaanbieder zij het beste terecht kunnen, met welke verzekeraar zij in zee willen gaan en welke polis voor hen het meest geschikt is,
- er samenhang is in de regulering van en het toezicht op de zorgmarkten.

Ambitie van de evaluatie is niet om uitspraken te doen over de vraag of de Wmg al dan geen succes is; daar is het nog veel te vroeg voor. Ambitie is wel om inzicht te geven in de potentiële effectiviteit van de instrumenten in relatie tot de doelen van de Wmg.

Deze evaluatie concentreert zich op 4 thema’s :
1. Versterking van de positie van de consument (o.a. transparante keuzeinformatie)
2. Marktordening en marktontwikkeling (maken en bewaken van markten)
3. Kostenbeheersing (prijs- en prestatieregulering)
4. Toezicht verzekeringen (rechtmatige uitvoering Zvw en rechtmatige en doelmatige uitvoering Awbz)

De aanpak van deze evaluatie bestaat uit 3 opeenvolgende stappen. De eerste stap bestaat uit een analyse van de wet en de beleidstheorie. De tweede stap bestaat uit een analyse van het invoeringstraject en de uitvoering in de praktijk. En tenslotte zullen er verdiepingsstudies plaatsvinden rond het ontstaan van marktwerking en het bieden van keuze-informatie.

Een wetsevaluatie vraagt per definitie om een multidisciplinaire aanpak. De 4 thema’s waar deze evaluatie zich op concentreert zullen daarom vanuit zowel een sociaal-wetenschappelijke-, een juridische-, een economische- als een bestuurskundige invalshoek worden belicht.

De eindrapportage zal, aan de hand van de verschillende invalshoeken, inzicht geven in de potentiële effectiviteit van de instrumenten in relatie tot de doelen van de Wmg. Hierbij wordt ook de potentiële interactie tussen instrumenten en doelen onderling in ogenschouw genomen.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
In dit project werken we samen met
Prof. dr. F.T. Schut, iBMG Erasmus Universiteit
Prof. dr. W.P.M.M. van de Ven, iBMG Erasmus Universiteit
Prof. dr. R.A. Bal, iBMG Erasmus Universiteit
mr.dr. H.E.G.M. Hermans, iBMG Erasmus Universiteit