Project
Start
juli 2020

Evaluatieonderzoek Actieprogramma Verenigingen (AVP) en Living Lab esports Rotterdam

In 2019 lanceerde de gemeente Rotterdam het Actieprogramma Verenigingen (AVP) om sportverenigingen te vernieuwen en toekomstbestendig te maken. In dit programma zijn diverse actielijnen beschreven om verenigingen beter aan te laten sluiten op de diversiteit in sportaanbod, op sociaal-maatschappelijke veranderingen en veranderende behoeftes ten aanzien van sport en bewegen.

Doel en methode
Via belevingsonderzoek (kwalitatief) kijken we wat de ingezette actielijnen bijdragen aan de vitaliteit van de verenigingen en aan sportparticipatie. Door middel van procesevaluaties begeleiden we de actielijnen en de esportsexperimenten in het Living Lab (een methodiek waarin wetenschap en innovatie worden gekoppeld aan de directe praktijk, ofwel ‘learning by doing’). De beleving van activiteiten, waaronder esports, door deelnemers, ouders, bestuurders en trainers evalueren we door middel van interviews en vragenlijsten.

Verwachte resultaten
Bij de afronding van het evaluatieonderzoek wordt een voor de onderzoeksmethode passend eindproduct opgeleverd met resultaten en leerpunten.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Gemeente Rotterdam
In dit project werken we samen met
Stichting Alexander