Project
Start
december 2019

Ex ante effectbeoordeling opname schadevergoeding in Jeugdwet

Het Nivel voert per 1 december 2019 een ex ante-beoordeling uit in opdracht van het ministerie van VWS. Kern van de ex ante-beoordeling is het bestuderen of het wenselijk is om een mogelijkheid tot schadevergoeding (artikel 20 uit de Wet kwaliteit klachten geschillen zorg (Wkkgz)) op te nemen in de Jeugdwet. Artikel 20 uit de Wkkgz geeft de geschilleninstantie bevoegdheid een uitspraak over geschillen te doen bij wege van bindend advies, en een vergoeding van geleden schade toe te kennen tot in ieder geval € 25.000,–.

Het Nivel gaat na wat de aard en grootte zijn van de effecten van het wel en niet opnemen van artikel 20 Wkkgz in de Jeugdwet. Daarnaast kijken we naar de zwaarwegende voor- en nadelen van het wel en niet opnemen van artikel 20.
In dit onderzoeksproject is een bijzondere aandacht voor de betekenis van een eventuele regeling binnen het gedwongen kader. Hiertoe wordt juridische en sociaalwetenschappelijke expertise ingebracht.

In het onderzoek worden cliënten (jeugdigen en ouders/verzorgers), professionals, aanbieders, gemeenten en experts betrokken. Betrokkenen in de jeugdzorg worden benaderd uit het vrijwillig en gedwongen kader.

Voor de beantwoording van de onderzoeksvragen gebruiken we een combinatie van methoden:
1) interviews met sleutelfiguren
2) analyse van bestaande rapporten
3) analyse van jurisprudentie,literatuur, parlementaire stukken en wetgeving
4) secundaire analyse van bestaande gegevensverzamelingen
5) forumdiscussies met cliënten, vertegenwoordigers en experts.

De resultaten van het onderzoek worden in een rapport beschreven en gepubliceerd.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS
In dit project werken we samen met
Ministerie van VWS
Hogeschool Leiden
Stichting Alexander