Project
afgesloten

Ex ante effectbeoordeling opname schadevergoeding in Jeugdwet

Het Nivel voert per 1 december een ex ante beoordeling in opdracht van het ministerie van VWS. Kern van de ex ante beoordeling is het bestuderen of het wenselijk is om een mogelijkheid tot schadevergoeding (artikel 20 uit de Wet kwaliteit klachten geschillen zorg (Wkkgz) op te nemen in de Jeugdwet. Artikel 20 uit de Wkkgz geeft de geschilleninstantie bevoegdheid een uitspraak over geschillen te doen bij wege van bindend advies, en een vergoeding van geleden schade toe te kennen tot in ieder geval € 25.000,–. Nagegaan wordt wat de aard en grootte van de effecten van het wel en niet opnemen van artikel 20 Wkkgz in de Jeugdwet zijn. Daarnaast wordt naar de zwaarwegende voor- en nadelen van het wel en niet opnemen van artikel 20 gekeken. In dit onderzoek is er een bijzonder aandachtspunt voor de betekenis van een eventuele regeling binnen het gedwongen kader. Hiertoe wordt juridische en sociaalwetenschappelijke expertise ingebracht.

In het onderzoek worden cliënten (jeugdigen en ouders/verzorgers), professionals, aanbieders, gemeenten, en experts betrokken. Betrokkenen in de jeugdzorg worden benaderd uit het vrijwillig en gedwongen kader.

De onderzoeksvragen worden beantwoord door middel van een combinatie van methoden, te weten:
1) interviews met sleutelfiguren;
2) analyse van bestaande rapporten;
3) analyse van jurisprudentie en literatuur, parlementaire stukken, wetgeving;
4) secundaire analyse van bestaande gegevensverzamelingen;
5) forumdiscussies met cliënten, vertegenwoordigers, en experts.

De resultaten worden in een rapport beschreven.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS
In dit project werken we samen met
Ministerie van VWS
Hogeschool Leiden
Stichting Alexander