Project
afgesloten

Geneesmiddelen in het verkeer

Duur: mei 2006 - december 2006

Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de ministeries van Verkeer en Waterstaat (V&W) en Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) alsmede een aantal partijen uit het veld wil een geïntegreerde campagne ontwikkelen en uitvoeren met als onderwerp het gebruik van geneesmiddelen in het verkeer. Het doel van de voorlichtingscampagne is het bevorderen van veilig en doelmatig gebruik van geneesmiddelen in relatie tot deelname aan het verkeer.

Dit onderzoek beoogt de kennis van consumenten over geneesmiddelengebruik en verkeersdeelname in kaart te brengen alsmede van hun houding en gedrag. Wat betreft artsen en apothekers is het doel van het onderzoek het verkrijgen van inzicht over mogelijkheden voor de inrichting van de voorlichtingscampagne.

Gegevens over houding, kennis en gedrag van consumenten zijn verzameld middels het Consumentenpanel Gezondheidszorg en middels een steekproef van gebruikers van rijgevaarlijke middelen. De gebruikers zijn benaderd via 25 apotheken die deelnemen aan het UPPER-panel van de Universiteit. Met apothekers, huisartsen en psychiaters zijn focusgroepgesprekken en interviews gehouden waarin gevraagd is naar hun inzichten omtrent het onderwerp en ideeën voor het inrichten van de campagne.

Dit onderzoek beoogt inzicht te geven in houding, kennis en gedrag van Nederlanders wat betreft het gebruik van geneesmiddelen in het verkeer. Het dient als een voormeting voor een grootscheepse campagne die wordt opgezet. Wanneer de campagne afgerond is, zal uit een (niet in dit voorstel beschreven) nameting moeten blijken of de campagne effect heeft gehad op houding, kennis en gedrag. Daarnaast geeft het onderzoek inzicht in hoe zorgverleners omgaan met het onderwerp “gebruik van geneesmiddelen in het verkeer”. Dit omdat de campagne ook op hen gericht zal zijn. Het onderzoek moet input geven voor het ontwikkelen van de campagne richting de beroepsgroepen.
Dit project wordt gesubsidieerd door
VWS