Project
Start
januari 2020

Gezondheidsverkenning gasbevingen Groningen: 2010–2018

De afgelopen tien jaar is er veel aandacht voor de gasbevingen in de provincie Groningen en het effect op de bewoners van het gaswinningsgebied. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat er een sterk negatief verband is tussen de schade aan woningen en de gezondheid van mensen. Het Nivel voerde al eerder een pilot uit om te mogelijkheden voor monitoring te verkennen. De pilot was gebaseerd op gezondheidsklachten gerapporteerd aan de huisarts in de periode 2010–2015 in Groningen en de omliggende provincies Friesland en Drenthe.

Doel van onderzoek
Het overkoepelende doel van de gezondheidsverkenning is de ontwikkeling van onder meer depressies, angsten, non-specifieke gezondheidsklachten, chronische klachten, sociale problemen en suïcidaliteit in meerdere studiegebieden in Groningen en de omliggende provincies inzichtelijk te maken. Daarnaast wordt ook de ontwikkeling van voorgeschreven medicatie in kaart gebracht en vergeleken.

Twee deelprojecten
De gezondheidsverkenning bestaat uit twee deelprojecten. Voor beide deelprojecten wordt gebruikgemaakt van elektronische patiëntendossiers van huisartsen die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Het eerste deelproject, in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, is gericht op het herhalen van de eerdere analyse maar dan voor de periode 2016 tot en met 2018, gebruikmakend van gegevens van het KNMI over de frequentie en magnitude van aardbevingen veroorzaakt door gasbevingen.

In het tweede deelproject, in opdracht van Gronings Perspectief en in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen, wordt een brede verkenning uitgevoerd over de periode 2010-2018. Daarin worden aanvullende gezondheidsklachten en voorgeschreven medicatie uit zorgregistraties meegenomen en afgezet tegen de bodembeweging over de tijd. Voor deze gezondheidsverkenning wordt een andere methode dan voorheen gebruikt om incidenties en prevalenties te berekenen. Daarom worden, omwille van de vergelijkbaarheid, de gegevens voor de periode 2010–2015 in dit deelproject opnieuw berekend.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Gronings Perspectief