Project
afgesloten

Het NHG-formularium (voorheen EVS): mate van gebruik en effecten anno 2006

In 1999 is het Elektronisch Voorschrijf Systeem (EVS) geïntroduceerd. Dit systeem is op landelijke schaal ingebouwd in het Huisarts Informatie Systeem (HIS) van de huisarts. Het is een zogenoemd elektronisch formularium, waarmee de huisarts adviezen kan krijgen voor het voorschrijven van geneesmiddelen. Het NIVEL monitorde tot en met 2002 het gebruik van het EVS. Na 2002 is er e.e.a. veranderd aan het EVS, het is uitgebreid en het kreeg de naam NHG-formularium.
Het voorgestelde onderzoek beoogt actueel inzicht te geven in het gebruik van het NHG-formularium. Het voorgestelde onderzoek geeft daarnaast een actueel inzicht in de mate waarin huisartsen formularium-conform voorschrijven en de invloed die de intensiteit van het gebruik van het NHG-formularium hierop heeft.
Om inzicht te krijgen in het formularium-gebruik wordt een schriftelijke enquête gehouden onder een aselecte steekproef van 350 Nederlandse huisartsen. De relatie tussen gebruik van formularia en het voorschrijven van geneesmiddelen wordt bestudeerd met gegevens uit het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg (LINH). Deze gegevens geven informatie over diagnosespecifiek voorschrijven en zijn daarom geschikt voor het evalueren van formularium-conform voorschrijven. De resultaten van onderhavig onderzoek, dat de periode 2003-2006 bestrijkt, zullen vergeleken worden met de resultaten uit het NIVEL-onderzoek van de jaren 1999-2002.
De resultaten van het onderzoek moeten inzicht geven in de vraag hoe het NHG-formularium anno 2005 gebruikt wordt en in de mate waarin het gebruik ervan samenhangt met formulariumconform voorschrijven. Door de gegevens te vergelijken met die uit de periode 1999-2002 kan de mate van verandering van gebruik worden vastgesteld en gekeken kan worden of de doorgevoerde veranderingen het beoogde effect hebben gehad: een groei van het aantal gebruikers en als gevolg daarvan een groei van het formulariumconform voorschrijven. Ook zullen op basis van het onderzoek suggesties worden gedaan voor eventuele verdere verbeteringen van het NHG-formularium op grond van de enquête onder huisartsen.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw