Project
afgesloten

Hoeveel is een FTE? Voorstudie voor tijdsbestedingonderzoek onder huisartsen

Voor een aantal beroepsgroepen, waaronder de huisartsen, wordt het echter steeds noodzakelijker om niet alleen het aantal FTEs als formele maar maar ook (patiëntgebonden) uren als reële maat van de beschikbare capaciteit te meten. Met de daling van het aandeel zelfstandig gevestigde huisartsen is het belangrijker geworden rekening te houden met het verschil tussen praktijkhouders en HIDHA’s. Ook moet steeds meer rekening worden gehouden met het feit dat het aandeel patiëntgebonden uren onder druk komt te staan als gevolg van nieuwe administratieve taken, bijv. in relatie tot ketenzorgafspraken, kwaliteitsindicatoren, coördinatie- en managementtaken. Voor het ramingsmodel is het belangrijk om te weten of er sprake is van een verandering van de werkelijk beschikbare capaciteit per FTE, niet alleen in termen van arbeidstijdverkorting, maar juist ook in termen van de verhouding patiëntgebonden uren en niet-patiëntgebonden uren.
 Welk onderzoek bestaat er over de werkzaamheid van huisartsen in Nederland, uitgedrukt in FTE-en, patiëntgebonden en niet-patiëntgebonden uren en mogelijk consulten? Wat weten we uit dit onderzoek over de verhouding FTE-uren en wat weten we nog niet?
 Wat voor soort onderzoek zou het meest effectief en haalbaar zijn om betrouwbaar en valide te kunnen bepalen wat de werkzaamheid van huisartsen in Nederland is, uitgedrukt in FTE, (werkzame, patiëntgebonden) uren, en de verhouding tussen beide? Hoe kan daarbij zo goed mogelijk rekening worden gehouden met werkzame positie en geslacht van huisartsen? En wat is de beste methode om dit nu en in de nabije toekomst te monitoren?
 Hoe gevoelig zijn de capaciteitsramingen voor verschillende aannames betreffende de verhouding FTE-uren en de factor arbeidstijdverkorting, en tevens de aannamen betreffende verschillen tussen mannen en vrouwen, tussen waarnemers, HIDHA’s en zelfstandig gevestigde huisartsen, en tussen huisartsen werkzaam in solo-, duo-, groepspraktijken en gezondheidscentra?
Voor de eerste vraag zal een inventarisatie van studies worden gedaan waarin expliciet gemeten is wat de werkzaamheid/werktijd van huisartsen was, hoe die tijd onderverdeeld is en verschilt tussen groepen huisartsen. Ook wordt een inventarisatie gemaakt van tijdsbestedingstudies onder andere artsberoepen in Nederland, zowel op locaal als nationaal niveau.
Voor de tweede onderzoeksvraag wordt verkend hoe een mogelijke monitoring van de werkzaamheid en tijdsbesteding van huisartsen gedurende de komende jaren het meest efficiënt kan plaats vinden (de ‘tijdsbestedings-monitor’). Het meetinstrument dient via een pilot en expertronde gevalideerd te worden. In dit design-onderzoek dient tevens rekening te worden gehouden de verschillende factoren die de tijdsbestedingpatronen van huisartsen beïnvloeden
Voor de derde onderzoeksvraag zal een analyse- en simulatieplan worden opgesteld, gebaseerd op een aantal scenario’s. Relevante scenariodimensies hebben betrekking op de verwachtte verandering in de verhouding tussen uren en FTE, de factor arbeidstijdverkorting, over een bepaalde periode en daar waar relevant apart voor groepen huisartsen naar (bijv. werkzame positie). Hierbij kan gebruik worden gemaakt van software voor computerondersteund brainstormen, informatie-ordenen en stemmen.
Dit project levert een rapport, artikelen en een onderzoeksontwerp op waarmee het inzicht wordt vergroot in de tijdsbesteding van huisartsen in Nederland, hoe dit door de tijd heen is veranderd en hoe dit per type huisarts verschilt, en hoe dit zodanig gemeten kan worden dat daarmee het ramingsmodel voor huisartsen aangescherpt kan worden.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Capaciteitsorgaan