Project
Start
december 2017

Huisartsenzorg op Aruba in kaart: organisatie, toegankelijkheid en ervaringen van patiënten

Doel
Samen met de Huisartsvereniging zijn de overheid en de ziektekostenverzekeraar op Aruba bezig de eerstelijnszorg op een hoger plan te brengen.

Focus onderzoek
Het Nivel onderzoekt hoe de eerstelijnszorg er momenteel voorstaat? Aandachtspunten zijn:
- de personele inzet in de huisartspraktijken
- toegankelijkheid en bereikbaarheid van huisartsenpraktijken
- samenwerking tussen huisartsen, publieke gezondheidszorg en tweedelijns zorgverleners
- voorwaarden voor kwaliteitvan zorg geboden door de huisarts
- verbeterpunten in de geboden zorg zoals gezien door de huisartsen
- ervaringen van patiënten met de verleende zorg
- beeldvorming bij de bevolking ten aanzien van de huisartsenzorg
- de kwaliteit van de medische verslaglegging in de elektronische patiëntendossiers (EPD)

Methodologie
Er zijn verschillende methoden die we gebruiken voor het onderzoek:
1. vragenlijstonderzoek en gestructureerde interviews onder huisartsen, praktijkondersteuners, patiënten die de praktijk bezoeken en de algemene bevolking
2. maken van een 'scan' van de huisartsinformatiesystemen; om de kwaliteit van het medisch dossier de onderzoeken
3. inzet van beleidsdocumenten en statistieken van het CBS; om de benodigde context te bieden
4. inzet van het onderzoeksinstrument Primary Care Evaluation Tool (PCET); voor het evalueren van de resultaten

Ad 4. Inzet van het eerstelijns evaluatie-tool (PCET)
De Primary Care Evaluation Tool (PCET) is een instrument dat Nivel heeft ontwikkeld voor de WHO en dat eerder in twaalf landen is toegepast. Voorwaarde voor het gebruik van dit instrument is dat het is aangepast aan de omstandigheden van het land in kwestie. Daarom wordt het project in alle fasen van het onderzoek uitgevoerd in nauwe samenwerking met lokale belanghebbenden

Verwachte resultaten
Uit de interviews, de enquêtes, de analyse van geëxtraheerde (geanonimiseerde) data uit EPDs en de feedbackinformatie bieden we:
- een overzicht van de organisatie van en regelgeving m.b.t.de huisartsenzorg op Aruba
- vragenlijsten voor enquêtes onder huisartsen en patiënten
- een gestructureerde dataverzameling op basis van de schriftelijke en mondelinge enquêtes en de extractie van data uit de EPDs van de huisartsen
- de analyse van de verzamelde data
- een rapportage en presentatie van bovenstaande resultaten


Partners

The Huisartsenvereniging en de overheid en ziektekostenverzekeraar op Aruba.

Dit project wordt gesubsidieerd door
UO-AZV (ziektekostenverzekeraar op Aruba)