Project
Afgesloten

Imago & vertrouwen in relatie tot gedrag op de zorgverzekeringsmarkt

Voor u ligt een onderzoeksvoorstel dat beoogt de relatie in kaart te brengen tussen het beeld dat verzekerden hebben van zorgverzekeraars en hun gedrag op de zorgverzekeringsmarkt. Het beeld dat verzekerden van zorgverzekeraars hebben definiëren we in dit voorstel als een combinatie van imago en vertrouwen.

Op de zorgverzekeringsmarkt concurreren zorgverzekeraars met elkaar om verzekerden. Hierbij mogen verzekeraars selectief zorg inkopen. Het idee is dat verzekerden kritische afwegingen maken op basis van prijs en kwaliteit bij hun keuze voor een zorgverzekeraar. Op die manier kunnen ze zorgverzekeraars stimuleren om goede zorg tegen een scherpe prijs in te kopen. Echter, verzekerden vertonen nog niet altijd het gedrag dat van hen verwacht wordt en dit is van invloed op het functioneren van het zorgverzekeringsstelsel. Uit onderzoek in andere branches blijkt dat er een relatie is tussen het beeld dat consumenten van een organisatie hebben en het gedrag dat consumenten vertonen. De relatie tussen het beeld dat verzekerden hebben van zorgverzekeraars en het gedrag van verzekerden op de zorgverzekeringsmarkt is nooit onderzocht.Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de relatie tussen het beeld dat verzekerden hebben van een zorgverzekeraar en hun gedrag op de zorgverzekeringsmarkt. We richten ons op gedrag dat relevant is in het kader van de Zorgverzekeringswet, namelijk wisselen van zorgverzekeraar en de acceptatie van selectief contracteren. Dit onderzoek is vanuit maatschappelijk oogpunt relevant omdat het inzicht geeft in hoe het beeld van zorgverzekeraars onder verzekerden gerelateerd is aan hun gedrag en dus de prikkels die zij afgeven aan zorgverzekeraars. Het gedrag van verzekerden is een belangrijk element in het stelsel. Dit onderzoek is vanuit wetenschappelijk oogpunt relevant, omdat het inzicht geeft in hoe de relatie tussen de concepten beeld en gedrag werkt in de zorgverzekeringsmarkt. Deze relatie is veel onderzocht in de literatuur over consumentengedrag in andere branches zoals toerisme en telecom, maar onbekend is hoe deze relatie is als het gaat om zorgverzekeraars en verzekerden. Daarnaast is dit onderzoek voor zorgverzekeraars relevant, omdat het hen in staat stelt om beter tegemoet te komen aan de wensen van verzekerden.

Voor het uitvoeren van dit onderzoek vragen we subsidie van VGZ.

Om de relatie tussen het beeld dat verzekerden van zorgverzekeraars hebben en hun gedrag op de zorgverzekeringsmarkt te onderzoeken, wordt een vragenlijst ontwikkeld die zal worden afgenomen onder zowel leden van het Verzekerdenpanel, waaraan verzekerden van VGZ deelnemen, als het Consumentenpanel Gezondheidszorg. Hierdoor kan onderzocht worden hoe verzekerden van Coöperatie VGZ en verzekerden van andere grote zorgverzekeraars denken over hun eigen verzekeraar en andere zorgverzekeraars en kan de relatie tussen het beeld dat verzekerden hebben en hun gedrag op de zorgverzekeringsmarkt worden onderzocht.

De resultaten worden openbaar gepubliceerd in een rapport en een artikel en zullen worden gepresenteerd aan VGZ.