Project
Afgesloten
2019

Impact van de NICTIZ-NIVEL eHealth-week 2019

Duur: jan - apr 2019

Achtergrond
Er zijn veel verwachtingen vanuit beleid en het veld over e-health. De inzet hiervan in de zorg zou bij kunnen dragen aan betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg. Tegelijkertijd blijkt het vaak moeilijk e-health-toepassingen structureel onderdeel te laten zijn van het zorgproces. Met structurele informatie over het aanbod en gebruik van e-health-toepassingen kunnen beleidsmedewerkers, zorgorganisaties, opleidingen en andere actoren gericht aan de slag.

Sinds 2015 vindt tevens monitoring plaats van de voortgang ten aanzien van de doelstellingen die in 2014 door het ministerie van VWS gesteld zijn wat betreft het gebruik van e-health. Hiervoor wordt het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten gebruikt. Sinds 2017 evalueren we tevens de Nederlandse eHealth-week.

Doel
Sinds 2013 beantwoordt de eHealth-monitor de volgende vragen:
1. In welke mate hebben zorggebruikers en zorgverleners e-health-toepassingen tot hun beschikking?
2. In hoeverre maken zij gebruik van de e-health-toepassingen die tot hun beschikking staan?
3. Welke factoren beïnvloeden het gebruik van e-health door zorgverleners en zorggebruikers (in positieve en negatieve zin)?
4. Welke ervaringen hebben zorggebruikers en zorgverleners met het gebruik van e-health-toepassingen?
5. Welke ontwikkelingen in de tijd zijn zichtbaar op deze terreinen?

Methode
Voor het beantwoorden van deze vragen maken we gebruik van vragenlijstonderzoek onder zorggebruikers (Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg) en zorgverleners (KNMG-leden panel en Nivel Panel Verpleging & Verzorging). Ook wordt deskresearch uitgevoerd. Voor verdiepende vragen kunnen focusgroepsgesprekken, interviews of extra vragenlijsten worden uitgezet.

Resultaten
Verspreiding van resultaten vindt plaats via rapportages, artikelen, presentaties en een website.
In dit project werken we samen met
Nictiz