Project
afgesloten

Indicatiestelling voor AWBZ-zorg in de thuiszorg en ouderenzorg

Er is bij Actiz en CIZ behoefte aan een genuanceerd beeld van de aard, omvang en ernst van ervaren problemen in de indicatiestelling voor AWBZ-zorg, voor zover het extramurale zorg of verpleeg- of verzorgingshuiszorg betreft. Ook moet dit onderzoek inzicht geven in mogelijke oplossingsrichtingen, die recht doen aan verwachte en geplande ontwikkelingen op het gebied van indicatiestelling en de financiering van AWBZ-zorg.
1. Ervaren (a) cliënten, (b) naasten die gebruikelijke zorg of mantelzorg verlenen, (c) indicatiestellers en (d) vertegenwoordigers van huiszorginstellingen en verpleeg-en verzorgingshuizen en (d) zorgkantoren knelpunten die betrekking hebben op de indicatiestelling voor AWBZ-zorg?
2. Zo ja, op welk gebied liggen deze knelpunten?
3. Waardoor worden deze knelpunten veroorzaakt?
4. Wat is de omvang en ernst van de knelpunten?
5. Welke knelpunten moeten het eerst worden opgelost en welke oplossingen zijn er aan te dragen voor de gesignaleerde knelpunten?
6. Passen de oplossingsrichtingen binnen verwachte, geplande en gewenste ontwikkelingen binnen de indicatiestelling en AWBZ-zorg?
Eerst worden kwalitatieve interviews gehouden met sleutelpersonen, vervolgens worden schriftelijke vragenlijsten afgenemen bij indicatiestellers, zorginstellingen en zorgkantoren. Daarna wordt het onderzoek afgerond met een expertmeeting
De resultaten worden beschreven in een openbaar onderzoeksrapport en een Nederlandstalig artikel.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Actiz en Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)