Project
Afgesloten
2011

Integrale bekostiging zorg: ex ante evaluatie van effecten op kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid, 2010-2011

Duur: juli 2010 - dec 2011

Achtergrond
Met ingang van januari 2010 heeft minister Klink de eerste stap gezet op weg naar integrale bekostiging van de zorg. Om ervaring op te doen met deze vorm van bekostiging wordt de integrale bekostiging allereerst gefaseerd ingevoerd voor de zorg van patiënten met diabetes mellitus, COPD, hartfalen en aan patiënten die risico lopen op hart- en vaatziekten, oftewel cardiovasculair risicomanagement (CVRM). Integrale bekostiging beoogt de multidisciplinaire samenwerking te versterken en daardoor bij te dragen aan het realiseren van gezondheidswinst voor chronische patiënten, en aan de betaalbaarheid van de zorg. Het zorgpakket dat binnen de integrale bekostiging aangeboden dient te worden, wordt afgeleid uit zorgstandaarden.

Onderzoeksvragen
1. Wat zijn de verwachte effecten van de invoering van integrale bekostiging op de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de zorg?
2. Welke zorg krijgen patiënten met diabetes, COPD, hartfalen, patiënten met CVRM en andere patiëntengroepen voor de invoering van integrale bekostiging specifiek voor de aandoening en voor eventuele andere aandoeningen? En hoe verhoudt dit zich tot de zorgstandaarden?
3. Wat zijn de eerste ervaringen met integrale bekostiging? Hoe is de zorg veranderd voor de diabetes- en CVRM-patiënten en voor patiëntengroepen buiten deze groepen? Voor welke patiënten wordt integrale bekostiging ingezet? En hoe wordt er omgegaan met patiënten die in meerdere patiëntengroepen vallen? Zijn er verschuivingen van tweede naar eerste lijn?

Methoden
1. Aan de hand van gezondheidseconomische theorieën en modellen, (inter)nationale ervaringen met soortgelijk beleid en interviews met sleutelfiguren zal een model gemaakt voor de te verwachten effecten met betrekking tot kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg (vraagstelling 1).
2. Daarnaast zal het zorggebruik van de vier patiëntengroepen en een aantal ander patiëntengroepen in kaart worden gebracht aan de hand van bestaande databases: het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg (LINH), het Landelijke informatievoorziening Paramedische Zorg (LiPZ) en
Nationaal Panel Chronisch Zieken en Gehandicapten (NPCG) (vraagstelling 2).
3. Als laatste zal er een eerste evaluatie plaatsvinden van invoering integrale bekostiging in de diabeteszorg en CVRM een half jaar na invoering, waarbij wederom gebruik zal worden gemaakt van bestaande databestanden van LINH, LiPZ en NPCG (vraagstelling).

Resultaat
Dit onderzoek levert een bijdrage aan de evaluatie van de invoering van integrale bekostiging van de zorg voor chronisch zieken.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
Projectpartners
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)