Project
afgesloten

Integratie deeltijdwerken bij medisch specialisten

Duur: 2004 - 2006

Uit het deeltijdonderzoek van het NIVEL uit 1997 blijkt dat medisch specialisten in toenemende mate de wens hebben voor een kortere werkweek. Echter, de ziekenhuis¬organisatie is veelal nog afgestemd op langdurig en veelvuldig beschikbaar zijn van artsen. Barrières bij het realiseren van gewenste werktijden zijn de organisatie van het werk (lange dagen en avond -, nacht -, en weekenddiensten), naast overdracht van informatie ten behoeve van de continuïteit in de zorg. Daarnaast zijn ook de financiële gevolgen door deeltijdwerk een belangrijke drempel. Tot op heden zijn in de meeste maatschappen geen afspraken gemaakt over de best haalbare of gewenste organisatievorm, waarbinnen arbeidstijdverkorting of deeltijd werken door artsen kan worden ingepast in de organisatie van ziekenhuizen. Er zijn daarbij verschillende varianten mogelijk. Om te kunnen bepalen welke deeltijdvarianten het meest geschikt zijn, is een systematische analyse noodzakelijk. Het onderzoek is uitgevoerd onder internisten, radiologen en algemeen chirurgen.

Concreet heeft het project als doel een lijst met criteria te ontwikkelen, die bij de invoering of implementatie van deeltijdwerken als checklist door maatschappen gebruikt kan worden.

Het project is in drie fasen uitgevoerd. In fase 1 is een schriftelijke vragenlijst uitgezet onder alle beroepsbeoefenaren inde drie genoemde beroepen. De meningen over deeltijd stond in deze vragenlijst centraal. In fase 2 is gekeken naar mogelijke verschillen in productiviteit tussen maatschappen met en zonder deeltijders. De gegevens zijn verzameld via schriftelijke enquêtes onder de vertegenwoordigers van de maatschappen. In fase 3 is een observatie uitgevoerd bij 29 maatschappen

Op basis van het onderzoek zijn verschillende rapportages en een checklist pgesteld. Op basis van de verzamelde gegevens zullen nog wetenschappelijke artikelen worden opgesteld waaronder een artikel over sociale netwerken.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw