Project
Start
januari 2020

Inventarisatie Advance Care Planning palliatieve zorg

Advance Care Planning (ACP) is volgens het landelijke Kwaliteitskader palliatieve zorg "het proces van vooruitdenken, plannen en organiseren van zorg. Met gezamenlijke besluitvorming als leidraad is dit een continu en dynamisch proces van gesprekken over huidige en toekomstige levensdoelen en keuzes en welke zorg daar nu en in de toekomst bij passen.” ACP wordt ook vaak aangeduid als ‘proactieve zorgplanning’ en is een belangrijk vertrekpunt van goede palliatieve zorg.

ZonMw stimuleert onderzoek waarin ACP in relatie tot palliatieve zorg centraal staat, in veel gevallen vanuit de ZonMw-programma’s Palliantie2 en Memorabel. In die projecten zijn veel interventies, tools en methodieken (verder aangeduid als ‘ACP-interventies’) ontwikkeld, geïmplementeerd en geëvalueerd met als doel ACP te bevorderen.
De veelheid aan ACP-projecten en de diversiteit van betrokken settingen en doelgroepen maakt het nodig een overzicht van de waarde en toepasbaarheid van ontwikkelde ACP-interventies te maken. In opdracht van ZonMw maakt het Nivel zo’n overzicht, dat tevens als input dient voor het bepalen van de vervolgstappen binnen het programma Palliantie.

Doel van het project
Het project heeft als doel te komen tot een synthese van beschikbare informatie over interventies en methodieken van ACP in de palliatieve zorg.

Resultaten
Het resultaat zal een overzicht en beschrijving zijn van:
- kansrijke ACP-interventies uit lopende en afgesloten relevante ZonMw-projecten
- randvoorwaarden voor implementatie en borging van ACP-interventies, zowel landelijk als binnen organisaties
- meetinstrumenten en/of methoden om de effecten van en ervaringen met ACP-interventies vanuit het perspectief van patiënten en naasten in kaart te brengen, evenals de daarbij gebruikte uitkomstmaten.

Daarnaast ontwikkelen we een handleiding voor het implementeren van beschikbare ACP-interventies door zorgverleners. Deze handleiding wordt geschreven voor zorgverleners in verschillende zorgsettingen en zal bestaan uit:
- een beschrijving van geschikte ACP-interventies bij verschillende mogelijk geschikte gespreksmomenten tussen zorgverleners, patiënten en betrokken naasten
- een beschrijving van noodzakelijke samenwerkingsafspraken tussen zorgverleners
- een beschrijving van specifieke doelgroepen voor wie ACP-interventies geschikt zijn
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw