Project
afgesloten

Inventarisatie instroom artsen uit het buitenland

Duur: april 2006 - juni 2007

In de ramingen die tot nu toe voor het Capaciteitsorgaan zijn uitgevoerd is voor wat betreft de instroom vanuit het buitenland gebruik gemaakt van gegevens uit de jaarverslagen van de verschillende registratiecommissies. Op basis hiervan zijn per specialisme schattingen afgeleid voor het bepalen van de jaarlijkse instroom uit het buitenland. Daarbij kon geen onderscheid gemaakt worden naar geslacht en leeftijd. Verder ontbraken er gegevens in hoeverre deze specialisten ook daadwerkelijk aan de slag zijn gegaan. Tot nu toe worden in de ramingen daarover alleen schattingen opgenomen. Zowel voor de medisch specialisten als voor de basisartsen blijkt er in de laatste jaren sprake te zijn van een toename van de instroom vanuit het buitenland. Dit betekent dat het noodzakelijk wordt deze parameter in het ramingsmodel empirisch te onderbouwen.

Hoeveel medisch specialisten uit het buitenland hebben in de afgelopen tien jaar een erkenning gekregen in Nederland en hoeveel van hen zijn als medisch specialist aan de slag gegaan en in hoeverre zijn er verschillen tussen de specialismen?

Er zal een bewerking worden uitgevoerd van het meest recente gegevensbestand (jaar 2006) van de verschillende Registratiecommissies. In dit bestand worden, naast een aantal persoonsgegevens (leeftijd en geslacht), ook gegevens opgenomen of men in het buitenland is opgeleid en wanneer en voor welk specialisme men staat ingeschreven en of men in 2005 nog steeds voor dat specialisme staat ingeschreven. Verder zal gebruik gemaakt worden van gegevens uit het vragenlijstonderzoek dat het NIVEL in 2005 onder een steekproef van circa 6000 medisch specialisten heeft uitgevoerd. Ook zal gebruik worden gemaakt van gegevens die door de BIG-registratie wordt gepubliceerd.

Er zal duidelijkheid verkregen worden hoeveel specialisten uit het buitenland in Nederland aan de slag gaan en hoe dit zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld en vooral in welke specialismen dat in meer of mindere mate speelt.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Capaciteitsorgaan