Project
Afgesloten
2021

Inzicht bieden in de opleiding tot GZ-psycholoog 2021

Duur: jan 2021 - jun 2021

Achtergrond
Het programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen van de Federatie van Gezondheidspsychologen en Psychotherapeuten streeft naar een nieuw systeem en andere invulling van psychologische vervolgopleidingen, zodat deze zo goed mogelijk blijven aansluiten bij de behoefte van de maatschappij. In het kader van dit programma voert het Nivel vier onderzoeksopdrachten uit die met name betrekking hebben tot de opleiding tot en het beroep van GZ-psycholoog.

Doelstellingen en project design

Onderzoek 1:
We onderzoeken we hoeveel interesse er is bij afgestudeerde masterstudenten voor de opleiding tot GZ-psycholoog en wat hun ambities en verwachtingen zijn. Er zijn velen die de opleiding willen volgen, maar er zijn weinig opleidingsplaatsen. Dit ‘stuwmeer’ bestaat uit master-psychologen, orthopedagogen en gezondheidswetenschappers die een zogenaamde LOGO-verklaring hebben verkregen. Om dit stuwmeer verder in kaart te brengen kijken we ook naar hen die op basis van Eerder Verworven Competenties (EVC’s) de GZ-opleiding mogelijk in verkorte vorm willen volgen of een versneld traject naar een BIG-registratie als GZ-psycholoog. We bekijken ook hoe GZ-psychologen, hun werkgevers en de opleiders zelf tegen het stuwmeer en de opleiding aankijken. De pscyhologische (vervolg)opleidingen en beroepsstructuur bevinden zich in een dynamisch veld. Om deze vervolgopleidingen zo goed mogelijk te kunnen herinrichten brengt het Nivel zo breed en eenduidig mogelijk de feiten en meningen vanuit verschillende perspectieven in kaart.

Onderzoek 2:
Om de opleiding zo goed mogelijk te laten aansluiten bij toekomstige zorgvraagontwikkelingen inventariseren we ervaringen van alumni en mensen die de GZ-opleiding momenteel volgen en bespreken met opleiders de resultaten van de opleidingen. Hiermee identificeren we huidige en te verwachten knelpunten rond de infrastructuur van de opleiding, zodat deze aangepakt kunnen worden voor een optimale opleidingskwaliteit.

Onderzoek 3:
Dit deelonderzoek bouwt voort op de tweede, maar richt de blik ‘naar buiten’. We voeren een vergelijkende analyse uit van de kwaliteit en infrastructuur van opleidingen die verwant zijn aan de GZ-psychologie-opleiding. Ook kijken we naar de in-, uit-, en doorstroom van de opleiding tot psychiater, verpleegkudnig specialist GGZ, physician assistant, huisarts, bedrijfsarts en specialist ouderengeneeskunde. Modellen en ontwerpprincipes van aanverwante opleidingen kunnen helpen bij de verdere ontwikkeling van de GZ-opleiding, als inspiratiebron maar mogelijk ook in termen van nadere samenwerking op nationaal of regionaal niveau.

Onderzoek 4:
Welke zorgvraagontwikkelingen spelen er in de verschillende sectoren, en welke ontwikkelingen doen beroep op het adaptieve vermogen van de GZ-opleiding? We brengen in kaart welke sociaal-culturele en demografische ontwikkelingen er zijn in de Nederlandse bevolking en welke nieuwe beleidsontwikkelingen zoals nieuwe systemen van bekostiging en toezicht daarbij komen kijken. Via een aantal sectorale focusgroepen leggen we verschillende stakeholders, experts en werkgevers de vraag voor wat deze ontwikkelingen betekenen voor de zwaartepunten van de opleiding, de in-, door- en uitstroom en de verdeelsleutel van de GZ-opleiding.

Methode
Voor de verschillende onderzoeken worden zowel kwantitatieve (analyse van bestaande data, enquêtes) als kwalitatieve (interviews, focusgroepen) methoden gebruikt.

Resultaten
De resultaten van de onderzoeken zullen naar buiten worden gebracht in een reeks van drie deelrapporten.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) – programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen (APV)