Project
afgesloten

Inzicht in de leden en niet-leden van de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen

De Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO) is qua ledenaantal de laatste jaren gegroeid. Wat de achterliggende reden is voor pedagogen en onderwijskundigen om wel of niet lid te worden van de NVO is niet eerder onderzocht.
•Hoe heeft het aantal leden van de NVO zich de laatste jaren ontwikkeld en wat weten we over de in- en uitstroom uit de NVO?
•Wat is de reden voor pedagogen en onderwijskundigen om lid te zijn, lid te blijven of geen lid te (meer) te zijn van de NVO? Welke achtergrondkenmerken (leeftijd, geslacht, cohort), financiële factoren (relatieve kosten lidmaatschap), en vakinhoudelijke factoren (toegevoegde waarde van het lidmaatschap) spelen hierbij?
•Welke beleidsaanbevelingen voor de NVO kunnen hieruit worden afgeleid, en wat kan hieruit geleerd worden omtrent de rol van beroepsverenigingen in het voeren van strategisch arbeidsmarktbeleid?
Er zullen kwantitatieve analyses plaats vinden op basis van het ledenbestand van de NVO om de eerste onderzoeksvraag te beantwoorden. Door kwalitatief onderzoek, door middel van focusgroepen onder leden en niet-leden van de NVO, zal onderzoek worden gedaan naar motivatie en beweegredenen van het (niet)-)lidmaatschap van de NVO.
Meer inzicht in de achtergronden, wensen en verwachtingen van leden en niet-leden van de NVO levert beleidsaanbevelingen voor de NVO op. Daarnaast wordt meer inzicht verkregen in de rol van beroepsverenigingen in het voeren van strategisch arbeidsmarktbeleid
Dit project wordt gesubsidieerd door
Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO)