Project
afgesloten

Kansen taakdelegatie van de bedrijfsarts

Naar aanleiding van het rapport van de kwartiermaker instroom bedrijfsarts (begin 2017) omtrent het dreigende tekort aan en de toenemende vraag naar bedrijfsartsen, is er behoefte aan het in kaart brengen van de huidige praktijken van taakdelegatie, de voor- en nadelen hiervan en aan inzicht in de randvoorwaarden waaronder taakdelegatie verantwoord is binnen de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde.

De vraagstelling voor dit onderzoek is in 5 onderdelen opgesplitst die allen bijdragen aan het omschrijven van het beeld van de huidige uitvoeringspraktijk, het beschrijven van de kansen en begrenzing van taakdelegatie en taakherschikking en het doen van aanbevelingen voor het nader vorm te geven beleid in de praktijk ten aanzien van taakdelegatie en/of taakherschikking van de bedrijfsarts.

Voor dit onderzoek worden, in chronologische volgorde, de volgende methoden gebruikt:
- (Juridisch) literatuuronderzoek
- Bureau onderzoek
- Een web-enquête onder bedrijfsartsen
- Analyse van secundaire data
- Een drietal focusgroepen
- Vier case-studies

Rapport dat inzicht geeft in de huidige uitvoeringspraktijk en de kansen en begrenzing van taakdelegatie en taakherschikking bij de aanpak van het dreigende tekort aan bedrijfsartsen.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
In dit project werken we samen met
Radboud Universiteit Nijmegen (Jos Dute)