Project
afgesloten

Knelpunten in de arbocuratieve samenwerking tussen bedrijfsartsen en de eerstelijns zorg

Uit oogpunt van efficiency en verbetering van de zorg zijn door het ministerie van VWS en andere belanghebbenden in het afgelopen decennium verscheidene studies uitgezet ter bevordering van de arbocuratieve samenwerking in Nederland. Onderzoek laat echter zien dat binnen de arbocuratieve zorg de samenwerking tussen bedrijfsartsen, huisartsen en andere eerstelijns zorgverleners meer knelpunten dan succesverhalen kent, en er veel mogelijkheden liggen om deze samenwerking te verbeteren
1.Welke publicaties zijn beschikbaar omtrent de samenwerking tussen bedrijfsartsen en de eerstelijns curatieve zorg in Nederland en welke knelpunten kunnen hieruit worden gedestilleerd?
2. Hoe kunnen de knelpunten die uit vraag 1 naar voren komen geordend worden naar het doel en belang van bedrijfsartsen en eerstelijns zorgverleners (huisartsen, verloskundigen, eerstelijnspsychologen, fysiotherapeuten) en het doel en belang van andere stakeholders zoals patiënten/cliënten, zorgverzekeraars en overheidsorganisaties?
3.Wat is bekend uit de NIVEL-zorgregistraties eerste lijn wat betreft samenwerking tussen bedrijfsartsen en eerstelijns zorgverleners (huisartsen, verloskundigen, eerstelijns psychologen, fysiotherapeuten) vanuit het perspectief van die eerstelijns zorgverleners?
4.Welke regionale projecten/initiatieven zijn er momenteel in Nederland wat betreft regionale samenwerking tussen bedrijfsartsen en eerstelijns zorgverleners (huisartsen, verloskundigen, psychologen, fysiotherapeuten)?
5.De antwoorden op de vier bovenstaande vragen samengenomen, hoe ziet het systematisch en zo volledig mogelijk inzicht in de huidige knelpunten in de samenwerking tussen bedrijfsartsen en eerstelijns zorgverleners eruit? En welke beleidsaanbevelingen en suggesties voor verder onderzoek zijn te formuleren?
•Allereerst zal er voor de beantwoording van vraag 1 een scoping review plaatsvinden, waarbij gestart zal worden met de inventarisatie van de conclusies en publicaties die het Astri-onderzoek in 2011 over de positie van bedrijfsartsen heeft verzameld. Na het verzamelen en selecteren van de publicaties vindt binnen de scoping review een kwalitatieve meta-analyse plaats. Daarbij zullen de knelpunten die in de publicaties worden genoemd/benoemd op systematische wijze worden geïdentificeerd en gecodeerd.
•Ten tweede zal er telefonisch contact opgenomen worden met directeuren van de diverse regionale ondersteuningsstructuren (ROS-en). Per ROS-regio zal met korte vragen achterhaald worden wat er bekend is over huidige projecten en samenwerkingsnetwerken, welke tips de ROS-en hebben en welke relevante documentatie en/of websites ze kennen. Hetzelfde gebeurt voor de grote arbodiensten in Nederland en de vier grootste zorgverzekeraars in Nederland (Agis, ZilverenkruisAchmea, VGZ en Univé).
•Tenslotte zal een online focus groep worden opgezet waarin de meningen en ervaringen van zorgprofessionals zelf worden geinventariseerd.
Dit onderzoek zal ten eerste resulteren in een ‘knelpunten-kaart’ waarmee interdepartementaal overleg tussen VWS en SZW over deze problematiek ondersteund kan worden. De knelpunten-kaart wordt compact verwerkt op een beperkt aantal A4 en een toegankelijke PowerPointpresentatie.Ten tweede zal een onderzoeksrapport worden opgeleverd dat als kennisproduct door VWS en het NIVEL intern en extern verspreid kan worden binnen haar netwerken.
Dit project wordt gesubsidieerd door
VWS
In dit project werken we samen met
TNO Kwaliteit van Leven, dr. P. Buijs