Project
afgesloten

Koppeling WMO-NZR gegevens gemeente Amsterdam

Duur project: juni 2019 - mei 2020

Burgers worden steeds meer geacht zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gezondheid, en de financiering van verschillende vormen van zorg en maatschappelijke ondersteuning is overgeheveld vanuit de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet langdurige zorg (Wlz). Gemeenten hebben sinds 2015 de verantwoordelijkheid gekregen voor de zorg bij psychische problemen bij kinderen en jongeren, en de ondersteuning ter bevordering van de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van ouderen.
Een relevante vraag voor gemeenten én voor de eerstelijnszorg is: in hoeverre hangt het gebruik van zorg in de eerste lijn samen met het gebruik van zorg in het sociaal domein?
Zowel in de eerste lijn als bij gemeenten worden immers gegevens routinematig vastgelegd, als onderdeel van het zorgproces. Het doel van dit project is om na te gaan in hoeverre het mogelijk is om via een combinatie van routine zorggegevens de hierboven gestelde vraag te beantwoorden en daarmee het zorgbeleid op lokaal niveau te ondersteunen. We gaan gegevens over eerstelijnszorg in Amsterdam en WMO zorg verleend onder verantwoordelijkheid van de gemeente Amsterdam bij elkaar brengen en aanvullen met sociaaleconomische gegevens van burgers. We beantwoorden de volgende vraag:
In hoeverre zijn er verschillen tussen gebruikers van WMO zorg en niet‐gebruikers van WMO zorg in sociaaleconomische kenmerken, demografische kenmerken en zorggebruik in de eerste lijn.
De toepassingsmogelijkheden van de gekoppelde data zijn veel groter dan deze ene vraag, maar de beantwoording ervan past niet in het huidige project. We zien dit project als een eerste verkenning van die onderzoeksmogelijkheden.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Gemeente Amsterdam
In dit project werken we samen met
Ahti (Amsterdam health & technology institute)