Project
Afgesloten
2018

Kwaliteit van leven bij thuiswonende ouderen 2018: sessies met de praktijk

Duur: sept - dec 2018

Doel
Het doel is om de aansluiting met de praktijk te houden in toekomstige metingen van kwaliteit van leven van langer thuiswonende ouderen.

Onderzoeksvraag
Welke factoren zijn volgens zorggebruikers en volgens zorgverleners bepalend voor de kwaliteit van het leven en welke elementen zijn belangrijk voor de kwaliteit van zorg?

Methode
Er vinden twee focusgroepen plaats met ouderen en mantelzorgers en drie met huisartsen, wijkverpleging en specialisten ouderengeneeskunde.

Resultaat
Uitkomsten van de verschillende groepen die laten zien wat ze belangrijk vinden voor kwaliteit van leven van thuiswonende ouderen.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS