Project
afgesloten

Kwaliteit van leven van cliënten in verpleeg- en verzorgingshuizen: het toetsen van meetinstrumenten.

Duur: maart 2005 - december 2006

Arcares, heeft in 2005 een vragenlijst ‘Zicht op eigen leven’ laten ontwikkelen waarmee kwaliteit van leven vanuit cliëntperspectief in kaart wordt gebracht. Voor cliënten met ernstige cognitieve beperkingen is een alternatief meetinstrument ontwikkeld, op basis van observaties. Dit meetinstrument is samengesteld uit reeds bestaande meetinstrumenten op basis van literatuuronderzoek.

Het doel van dit onderzoek is het toetsen van de ontwikkelde meetinstrumenten op betrouwbaarheid en praktische toepasbaarheid. Daarnaast wordt nagegaan op welke wijze cognitieve beperkingen van cliënten op reguliere afdelingen betrouwbaar kunnen worden vastgesteld.

De vragenlijst ‘Zicht op eigen leven’ zal worden afgenomen bij cliënten op reguliere afdelingen in 9 zorginstellingen. Daarbij wordt nagegaan in hoeverre deze cliënten hinder ondervinden van cognitieve beperkingen. De samengestelde observatielijst voor cliënten met ernstige cognitieve beperkingen wordt getoetst op afdelingen voor mensen met dementie in dezelfde zorginstellingen.

Het onderzoek geeft inzicht in hoe kwaliteit van leven van bewoners in verpleeg- en verzorgingshuizen in kaart kan worden gebracht.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ActiZ