Project
afgesloten

Kwaliteitsverbetering VMS thema’s kindzorg

Naar aanleiding van de monitor zorggerelateerde schade en daarmee gepaard gaande inzichten in vermijdbare onbedoelde schade werd in de periode 2008-2012 het VMS veiligheidsprogramma 'Voorkom schade, werk veilig’ ingevoerd. Omdat de zorg voor kinderen in een andere context afspeelt en niet alle onderdelen relevant zijn binnen de context van zorg voor zieke kinderen, is een apart programma ‘Veilige zorg voor kinderen’ ontwikkeld voor de kindzorg in Nederlandse ziekenhuizen.
Ondanks de afspraken dat deze doelstellingen in 2012 behaald hadden moeten zijn, zijn er zowel vanuit het veld bij de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) als vanuit de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IgJ) al langer geluiden bekend die duiden op suboptimale implementatie van deze thema’s op kinderafdelingen in Nederlandse ziekenhuizen. Deze geluiden worden bevestigd in het in april 2018 verschenen rapport van IgJ ‘Prinses Maxima Centrum (PMC) en Shared Care Centra (SCC) samen klaar voor goede kinderoncologische zorg’ . Het gaat dan met name om de implementatie van de thema’s ‘(lijn)sepsis’ , ‘Pijn’ en ‘Vitaal bedreigde patiënt’.

Doel van dit voorgestelde kwaliteitsverbeterproject is om te komen tot een sterke verbetering van kindzorg op de thema’s ‘(lijn)sepsis’ en ‘pijn’ in Nederlandse ziekenhuizen met waar nodig een herontwerp van de bestaande VMS beschrijvingen. Voor het thema ‘Vitaal bedreigde patiënt’ loopt al een verbetertraject.
Dit doen we door een aantal startbijeenkomsten met de leden van de NVK, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) en patiëntenvereniging Stichting Kind & Ziekenhuis te organiseren. Op gehaalde informatie zal verder worden uitgewerkt tot probleemanalyse en mogelijke oplossingsrichtingen. Deze zullen vervolgens via een digitale vragenlijst worden gedeeld met de achterban van NVK en V&VN. De vragenlijst wordt samengesteld op basis van enerzijds de structuurindicatoren, procesindicatoren en uitkomstindicatoren zoals omschreven in het programma ‘Veilige zorg voor kinderen’ en anderzijds essentiële elementen zoals omschreven in het implementatiemodel van Knoster.

Op basis van alle opgehaalde informatie zal er een toolkit ontwikkeld worden voor beide thema’s bestaande uit omschrijving van goede zorg, uitgewerkte indicatoren geschikt voor de toetsing bij kwaliteitsvisitaties en audits en tevens aanbevelingen/hulpinstrumenten voor lokale implementatie.
Dit project wordt gesubsidieerd door
SKMS
In dit project werken we samen met
NVK, V&VN en K&Z