Project
afgesloten

Leren van Incidenten in de Zorg (LIZ)
(Fase 2)

In fase 1 is een online handreiking opgesteld die zorgaanbieders houvast kan bieden bij het ontwikkelen en implementeren van activiteiten om systematisch te leren van incidenten in de zorg.
-In hoeverre vinden zorgverleners, managers en betrokken staffunctionarissen de handreiking duidelijk en bruikbaar bij het implementeren van LIZ?
-In hoeverre gaat men feitelijk melden, registreren, analyseren en/of verbeteren n.a.v. van incidenten op decentraal en centraal/regionaal niveau?
-Welke factoren belemmeren of bevorderen het goed functioneren van LIZ in de dagelijkse praktijk?
-Op welke wijze kan de handreiking na afloop van fase 2 het beste worden verspreid onder alle zorgaanbieders?
-Introductie van de online handreiking bij zorginstellingen van verschillende sectoren
-Verwerven van inzicht in mate waarin zorginstellingen voldoen aan de randvoorwaarden voor LIZ door middel van voor- en nameting met checklist
-Afname van vragenlijsten en interviews waarin op organisatiespecifieke aandachtspunten wordt ingegaan
Online handreiking
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
In dit project werken we samen met
TRIMBOS-instituut
EMGO+ instituut VU medisch centrum
UMC St Radboud IQ healthcare