Project
afgesloten

Leren van Incidenten in de Zorg (LIZ) - (Fase 2)

Duur: 2009 - 2010

In fase 1 (voor 2009) is een online handreiking opgesteld die zorgaanbieders houvast kan bieden bij het ontwikkelen en implementeren van activiteiten om systematisch te leren van incidenten in de zorg.

Doel
In fase 2 (2009-2010) gaan we in op de volgende onderzoeksvragen:
-In hoeverre vinden zorgverleners, managers en betrokken staffunctionarissen de handreiking duidelijk en bruikbaar bij het implementeren van LIZ?
-In hoeverre gaat men feitelijk melden, registreren, analyseren en/of verbeteren n.a.v. van incidenten op decentraal en centraal/regionaal niveau?
-Welke factoren belemmeren of bevorderen het goed functioneren van LIZ in de dagelijkse praktijk?
-Op welke wijze kan de handreiking na afloop van fase 2 het best worden verspreid onder alle zorgaanbieders?

Resultaten
-Introductie van de online handreiking bij zorginstellingen van verschillende sectoren
-Verwerven van inzicht in mate waarin zorginstellingen voldoen aan de randvoorwaarden voor LIZ door middel van voor- en nameting met checklist
-Afname van vragenlijsten en interviews waarin op organisatiespecifieke aandachtspunten wordt ingegaan
- Revisie van de nline handreiking
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
In dit project werken we samen met
TRIMBOS-instituut
EMGO+ instituut VU medisch centrum
UMC St Radboud IQ healthcare