Project
afgesloten

Literatuuronderzoek naar de overdracht van patiëntinformatie tussen ziekenhuizen en de VVT

Het incompleet, incorrect of niet tijdig overdragen van verpleegkundige en medische gegevens van ziekenhuizen naar verpleeghuizen, verzorgingshuizen, thuiszorg (VVT) en huisartsen kan leiden tot verhoogde risico’s en onbedoelde schade voor oudere patiënten. Ondanks dat verschillende onderzoeksinstellingen, koepel- en beroepsverenigingen een aanzet gemaakt hebben om gezamenlijk te komen tot een betere informatieoverdracht tussen zorginstellingen en hun medewerkers ontbreekt systematisch inzicht in de wijze waarop overdracht op dit moment geregeld is.
Wat is de stand van zaken rondom informatieoverdracht van ziekenhuizen naar VVT, met name met betrekking tot kwetsbare ouderen?
Literatuuronderzoek en expertraadpleging
Inzicht in de wijze waarop overdracht geregeld is, hoe vaak overdracht voorkomt, oorzaken van niet juiste, tijdige of complete overdracht en good practices op het gebied van overdracht en de Continuity of Care Record. Dit zal de IGZ helpen in het kunnen houden van toezicht op informatieoverdracht tussen organisaties en het creëren van bewustwording in ziekenhuizen en de VVT.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Inspectie voor de Gezondheidszorg
In dit project werken we samen met
Afdeling Sociale Geneeskunde, EMGO+/VU Medisch Centrum
Afdeling Huisartsgeneeskunde & Ouderengeneeskunde, EMGO+/VU Medisch Centrum
Kiwa-Prismant
Vilans