Project
afgesloten

Literatuurstudie over vraag- en aanbodontwikkelingen in de verpleging en verzorging

Er moeten nieuwe beroepsprofielen komen voor verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen, verzorgenden en helpenden. Om deze profielen “toekomstbestendig” te maken, is inzicht nodig in ontwikkelingen die van invloed zijn op de beroepsuitoefening van verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen, verzorgenden en helpenden in de komende 10 jaar.
Vraagstellingen over de zorgvraag:
- Wat is de aard en omvang van de vraag naar zorg zoals verleend door verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen, verzorgenden en helpenden in 2010 per zorgsector?
- Hoe zal deze zorgvraag zich op de middellange termijn (tot 2020) gaan ontwikkelen op grond van demografische, epidemiologische en sociaal-culturele ontwikkelingen?
Vraagstellingen over het zorgaanbod:
- Wat is de aard en omvang van het aanbod aan zorg zoals verleend door verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen, verzorgenden en helpenden in 2010 per zorgsector?
- Hoe zal dit zorgaanbod zich op de middellange termijn (tot 2020) gaan ontwikkelen op grond van demografische, sociaal-culturele en vakinhoudelijke/technologische ontwikkelingen?
Vraagstelling over het werkproces:
- Hoe verhoudt het werk van verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen, verzorgenden en helpenden in 2010 per zorgsector zich tot het werk van andere zorgverleners?
- Hoe zal deze verhouding zich op de middellange termijn (tot 2020) gaan ontwikkelen op grond van werkproces ontwikkelingen?
Er wordt een literatuurstudie uitgevoerd op een 20-tal onderzoekspublicaties die voldoen aan de volgende criteria:
- het betreffen rapportages van gezaghebbende, Nederlandse instituten,
- het betreffen rapportages die niet ouder zijn dan 10 jaar,
- het betreffen rapportages over ontwikkelingen in vraag en/of aanbod aan zorg.
De literatuurstudie geeft zicht op de volgende kwantitatieve en kwalitatieve ontwikkelingen:
• Demografische ontwikkelingen (o.a. ontgroening, vergrijzing en internationalisering);
• Epidemiologische ontwikkelingen (o.a. incidentie chronische ziekten en comorbiditeit);
• Sociaal-culturele ontwikkelingen (o.a. ethische aspecten, mondigheid en juridisering);
• Vakinhoudelijke/technologische ontwikkelingen (o.a. specialisering, patiëntveiligheid en ICT);
• Werkprocesontwikkelingen (o.a. efficiency, taakherschikking, zelfsturing en Buurtzorg).
Dit project wordt gesubsidieerd door
Verpleging en verzorging Nederland