Project
Afgesloten
2011

Modelleren van interacties tussen beroepen, 2011

In de ramingen die het NIVEL en het Capaciteitsorgaan uitvoeren worden per beroepsgroep aannames doorgerekend over horizontale en verticale substitutie. Voorbeelden hiervan zijn de aannames over werk van medisch specialisten dat in de toekomst door huisartsen en door NP’s gedaan kan worden, werk van huisartsen dat in de toekomst door POH’s gedaan kan worden, en werk van tandartsen dat in de toekomst door preventieassistenten en mondhygiënisten gedaan kan worden.

Onderzoeksvragen
1. Welke aannames voor de substitutieparameters binnen de mondzorg-kolom zijn er en wat zijn hun effecten?
2. Hoe kunnen deze aannames en de daaruit voortvloeiende uitkomsten voor ‘beleidsrijk ramen’ het beste gepresenteerd worden?
3. Hoe kunnen interacties tussen beroepsgroepen door substitutie binnen de ramingsmethodiek geïmplementeerd worden binnen het volledige model en dus voor alle beroepsgroepen?
4. Welke gevolgen hebben de antwoorden op vraag 1-3 voor de specificatie en meting van de verschillende parameters rond de substitutie?

Methode
- De eerste vraagstelling zal beantwoord worden door scenariosimulaties. De tweede vraagstelling zal beantwoord worden door een aantal alternatieve vormen van presentatie voor te leggen aan beleidsmedewerkers en experts.
- De derde vraagstelling zal beantwoord worden door naast de beroepen uit de mondzorg ook voor het ramingsmodel uit te breiden met een ‘module’ voor substitutie, voor alle beroepsgroepen.
- Voor de vierde vraagstelling wordt een aantal opties uitgewerkt gedaan om de vaststelling/schatting van de concrete waarden voor substitutie tussen verschillende beroepsgroepen uit te breiden

Resultaat
De beantwoording van de bovenstaande vragen zal in een notitie worden vastgelegd, inclusief methodische verantwoording en toelichting. Deze notitie wordt gebruikt als basis voor een wetenschappelijke publicatie op het terrein van capaciteitsramingen in Nederland.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Capaciteitsorgaan