Project
afgesloten

Monitor Goed Medicijngebruik: vervolg

Op landelijk niveau zijn in Nederland verschillende initiatieven ontplooid om het probleem van medicatieontrouw breed aan te pakken, met name op de volgende gebieden:
- Overeenstemming tussen patiënt en zorgverlener(s) over de behandeling;
- Ondersteuning en begeleiding die zorgverleners aan patiënten bieden;
- Onderlinge samenwerking en afspraken tussen zorgverleners;
- Uitvoering van de medicamenteuze behandeling.
De Monitor Goed Medicijngebruik heeft tot doel om de ontwikkelingen op het gebied van goed medicijngebruik (met name wat betreft de vier voornoemde onderwerpen) te monitoren voor de periode van 2011 tot en met 2014.
De monitor richt zich op het gebruik van geneesmiddelen door patiënten en brengt gegevens bij elkaar die reeds in het kader van andere onderzoeken of registraties worden verzameld. Dit betekent dat bestaande data bij elkaar gebracht worden, al dan niet opnieuw geordend of geanalyseerd. In 2011 is een website gelanceerd.
De monitor behelst in een internetpagina met een helder en actueel overzicht van gegevens omtrent goed medicijngebruik door patiënten. De gegevens kunnen gebruikt worden voor verschillende doeleinden, bijvoorbeeld als input voor beleid of activiteiten in het veld.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZN
KNMP
Nefarma
In dit project werken we samen met
KNMP
ZN
Nefarma
Ministerie van VWS
NPCF
ZonMw