Project
Start
oktober 2018
Monitor Vitamines, Mineralen en paracetamol uit het pakket.
Waarom dit onderzoek?
In 2018 besloot de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) op advies van het Zorginstituut om vanaf 1 januari 2019 paracetamol, vitaminen en mineralen die ook in de vrije verkoop te verkrijgen zijn, niet langer te vergoeden uit het basispakket. Het Ministerie van VWS vindt het belangrijk de risico’s die de maatregel met zich meebrengt te monitoren. Voorbeelden van dergelijke risico’s zijn: het risico op substitutie van de goedkopere geneesmiddelen door duurdere en/of zwaardere middelen en de medicatieveiligheid. Het is ook ongewenst als mensen die de middelen wel nodig hebben ze niet meer gebruiken als ze niet meer vergoed worden in het basispakket. Het doel van dit onderzoek is daarom om de gevolgen van de maatregel om vitaminen, mineralen en paracetamol (1000 mg) uit het verzekerde pakket te halen te monitoren.

Wat levert het onderzoek op?
Dit onderzoek laat zien of de voorgestelde maatregel leidt tot vermindering van het voorschrijven van een aantal zelfzorgmiddelen. Het onderzoek geeft ook inzicht in de vraag of ongewenste effecten optreden. De uitkomsten van het onderzoek geven hiermee het Ministerie van VWS handvatten voor het beleid.

Welke gegevens gebruiken we?
Het onderzoek maakt gebruik van twee belangrijk gegevensbronnen van het Nivel: Nivel Zorgregistraties eerste lijn en het Consumentenpanel gezondheidszorg.
Nivel Zorgregistraties eerste lijn: Aan deze registratie nemen bijna 500 praktijken deel tezamen met 1,7 miljoen ingeschreven patiënten. We analyseren voor de jaren 2017 tot en met 2019 de trend in het voorschrijven van de middelen die uit het pakket gaan. We kijken hierbij naar verschillen tussen patiëntgroepen (leeftijd, geslacht, morbiditeit) en naar praktijkvariatie. Ook kijken we in hoeverre mogelijk ongewenste substitutie plaatsvindt omdat huisartsen een ander middel gaan voorschrijven dat nog wel in het pakket zit. Ook hier brengen we verschillen tussen patiëntgroepen en huisartspraktijken in kaart.
Consumentenpanel gezondheidszorg: Dit gerenommeerde panel bestaat uit bijna 12.000 personen van 18 jaar en ouder. In de eerste stap van dit onderzoek krijgen alle 12.000 panelleden een antwoordkaart of email met de vraag of zij een van de middelen gebruiken die uit het pakket gaan. De naar schatting 1200 mensen die één of meer van de middelen gebruiken die uit het pakket gaan, krijgen in april 2019 een vragenlijst met de vraag of zij de middelen nog steeds gebruiken, en zo niet waarom zij de middelen niet meer gebruiken en de kosten die zij maken. Dit wordt herhaald in oktober 2019.

Wie doen het onderzoek?
Het onderzoek wordt uitgevoerd door een team van ervaren onderzoekers van het NIVEL. De onderzoekers hebben ervaring met het doen van onderzoek naar pakketmaatregelen en zorgstelsel, het voorschrijven van geneesmiddelen en het gebruik van geneesmiddelen.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS - Directie GMT
Contactpersonen (5)
A.E.M. (Anne) Brabers
Senior onderzoeker bij het Consumentenpanel Gezondheidszorg
J.D. (Judith) de Jong
Programmaleider Zorgstelsel en Sturing
Bijzonder hoogleraar Zorgstelsel en Sturing CAPHRI, Universiteit Maastricht