Project
afgesloten

Monitor zorggerelateerde schade bij patiënten met een acuut myocardinfarct (Traject 3)

Om meer inzicht te verkrijgen in de ontwikkeling van de aard, ernst, omvang en mate van vermijdbaarheid van zorggerelateerde schade in ziekenhuizen over een periode van 5 jaar (2009-2013), is een landelijke monitor opgezet, bestaande uit 5 trajecten. In traject 3 worden dossiers beoordeeld van patiënten die met de diagnose acuut myocardinfarct in het ziekenhuis zijn opgenomen. Aan dit traject nemen ongeveer 15 ziekenhuizen deel. Er zullen twee metingen plaatsvinden. Per meting wordt een steekproef getrokken van ongeveer 150 dossiers per ziekenhuis (waaronder alle dossiers van patiënten met de opnamediagnose acuut myocardinfarct die in het ziekenhuis zijn overleden). Eerst beoordeelt een getrainde verpleegkundige de dossiers aan de hand van een triggerlijst met 18 triggers (aanwijzingen voor onbedoelde schade). Indien het dossier positief scoort op een of meer triggers, wordt het dossier doorgegeven aan een getrainde medisch specialist (cardioloog of internist) voor de beoordeling van onbedoelde zorggerelateerde schade en de potentiële vermijdbaarheid ervan. De triggerlijst die door verpleegkundigen wordt gebruikt tijdens de beoordeling wordt voor dit traject aangepast. Een expertteam is betrokken bij de voorbereiding van de training en het opstellen en onderhouden van richtlijnen voor de beoordelingsprocedure.
Wat is de aard, ernst en omvang van onbedoelde (potentieel) vermijdbare schade bij patiënten met een AMI?
In hoeverre kan de onbedoelde schade worden verminderd?
Wat zijn de succes- en faalfactoren voor het implementeren van best practices?
Voor- en nameting middels dossieronderzoek
Nvt
Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS
In dit project werken we samen met
EMGO+ (Vrije Universiteit medisch centrum, afdeling sociale geneeskunde)