Project
afgesloten

Monitor zorggerelateerde schade bij patiënten ouder dan 70 jaar (Traject 4)

Om meer inzicht te verkrijgen in de ontwikkeling van de aard, ernst, omvang en mate van vermijdbaarheid van zorggerelateerde schade in ziekenhuizen over een periode van 5 jaar (2009-2013), is een landelijke monitor opgezet, bestaande uit 5 trajecten. In traject 4 worden dossiers beoordeeld van patiënten ouder dan 70 jaar die worden opgenomen op de afdelingen interne geneeskunde of heelkunde
Wat is de aard, ernst, omvang en mate van vermijdbaarheid van zorggerelateerde schade bij patiënten van 70 jaar of ouder (2009-2013)
Wat is het effect van een e-learning module op het voorkomen van schade als gevolg van delirium?
Er wordt een landelijke dossierstudie uitgevoerd in 20 ziekenhuizen, waarna de gegevens van de patiënten van 70 jaar en ouder apart zullen worden geanalyseerd.
In een aanvullende studie zullen steeds 2 afdelingen van 18 ziekenhuizen deelnemen aan een onderzoek naar het toepassen van de VMS praktijkgids “Kwetsbare ouderen”. Speciaal wordt aandacht besteed aan het onderdeel delirium uit de praktijkgids. Hiervoor zal een dossierstudie worden uitgevoerd. Ook zal het effect worden bepaald van een e-learningmodule voor zorgverleners: “delirium bij kwetsbare ouderen”.
Op landelijk niveau kunnen over 5 jaar uitspraken gedaan worden over verandering van de potentieel vermijdbare schade bij patiënten van 70 jaar of ouder. Deze informatie kan vervolgens gebruikt worden voor verbeterinitiatieven.
Tevens kan de implementatie van de praktijkgids en het effect van een e-learingmodule worden bepaald.
Voor informatie over de overige trajecten binnen de monitorstudie, zie de uitleg bij KWA-025a+b.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Geïnitieerd door de Orde van Medisch specialisten en gefinancierd door het Ministerie van VWS
In dit project werken we samen met
EMGO+ (Vrije Universiteit medisch centrum, afdeling sociale geneeskunde)