Project
afgesloten

Monitor zorggerelateerde schade bij patiënten van verschillende etnische groeperingen (Traject 5)

Om meer inzicht te verkrijgen in de ontwikkeling van de aard, ernst, omvang en mate van vermijdbaarheid van zorggerelateerde schade in ziekenhuizen over een periode van 5 jaar (2009-2013), is een landelijke monitor opgezet, bestaande uit 5 trajecten. Traject 5 van de monitor is gericht op etnische verschillen in patiëntveiligheid van de ziekenhuiszorg. Dit traject werd voorafgegaan door een voorstudie in opdracht van IGZ (rapport juli 2009). De voorstudie heeft laten zien dat er aanwijzingen zijn voor etnische verschillen in patiëntveiligheid. Met name bij oudere niet-Nederlandse patiënten lopen een hoger risico op zorggerelateerde schade. Drie mechanismen in de arts-patiënt interactie spelen daarbij waarschijnlijk een rol: een niet-passende reactie op objectieve kenmerken van de patiënt, zoals lage Nederlandse taalvaardigheid en genetische kenmerken; misverstanden tussen patiënt en zorgverlener als gevolg van verschillen in ziektepercepties en verwachtingen van de zorg; en vooroordelen aan de kant van de zorgverleners.
De resultaten van deze voorstudie zijn leidend voor de precieze invulling van het vijfde traject.
Zijn er verschillen in de patientveilgiheid van ziekenhuiszorg voor verschillende etnische bevolkingsgroepen? Wat is de aard, ernst en omvang van deze verschillen, wat zijn de oorzaken en preventiemogelijkheden om deze verschillen te minimaliseren?
Vanwege de verwachte aard en oorzaken van zorggerelateerde schade bij allochtone patiënten zal in deeltraject 5 het dossieronderzoek meer prospectief worden ingericht en worden aangevuld met interviews. Dossiers van verschillende bevolkingsgroepen zullen bij voorkeur binnen 6 maanden na ontslag worden beoordeeld op aanwezigheid van zorggerelateerde schade. Aanvullende interviews zullen worden ingezte om oorzaken en preventiemogelijkheden beter in beeld te brengen. In de pilot-studie wordt nagegaan of en hoe het prospectief dossieronderzoek gecombineerd met interviews met zorgverleners en patiënten uitgevoerd kunnen worden.
Aan dit traject nemen 4 ziekenhuizen deel. Dossiers van patiënten van drie verschillende etnische groeperingen (mede te bepalen n.a.v. de resultaten van de voorstudie) worden onderzocht. Een expertteam is betrokken bij de voorbereiding van het dossieronderzoek en het opstellen en onderhouden van richtlijnen voor de beoordelingsprocedure en interviews.
Dit onderzoek zal antwoord geven op de vraag of de patientveiligheid van ziekenhuiszorg verschilt voor verschillende etnische groeperingen en indien dit het geval is kunnen aanbevelingen worden gedaan om dit verschil te minimaliseren.
Voor informatie over de overige trajecten binnen de monitorstudie, zie de uitleg bij KWA-025a, KWA-025b en KWA-025c.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS
In dit project werken we samen met
EMGO+ (Vrije Universiteit medisch centrum, afdeling sociale geneeskunde)
AMC (afdeling sociale geneeskunde)