Project
afgesloten

Monitor zorgverzekeringsmarkt

Duur: maart 2006 - december 2006

De NZa ziet toe op de verzekeringsmarkt en moet het gedrag van consumenten ten aanzien van zorgverzekeraars monitoren. Zij is daarbij tevens geïnteresseerd in het gedrag van specifieke groepen zoals chronisch zieken en gehandicapten. Als het zoek- en wisselgedrag van deze specifieke groepen afwijkt van dat van de algemene bevolking zou het zo kunnen zijn dat zij niet profiteren van de mogelijkheden van het nieuwe stelsel en een (te) hoge prijs betalen of misschien zelfs niet de beste zorg krijgen. De NZa wil door middel van vragen aan het NPCG zicht krijgen op het zoek- en wisselgedrag van deze specifieke groepen en een vergelijking maken met de algemene bevolking.

Keuzevrijheid voor consumenten is een belangrijke pijler in het nieuwe zorgstelsel. Het idee is dat meer keuzemogelijkheden van consumenten zorgverzekeraars en zorgaanbieders ertoe aanzet om goede zorg tegen een scherpe prijs aan te bieden. Zorgverzekeraars die het niet goed doen zouden afgestraft worden door consumenten die dan wellicht voor een andere zorgverzekeraar kiezen. Er kunnen echter barrières zijn voor consumenten om te wisselen, bijvoorbeeld het hebben van hulpmiddelen. Bovendien kan het zo zijn dat specifieke groepen consumenten op een andere manier zoeken naar een geschikte zorgverzekeraar of redenen hebben waardoor zij minder geneigd zijn om te wisselen.

Centraal in dit onderzoek staat de vraag of er verschillen zijn tussen de algemene bevolking en chronisch zieken en gehandicapten in hun gedrag op de verzekeringsmarkt. De centrale vraagstelling luidt: Zijn er verschillen tussen de algemene bevolking en chronisch zieken en gehandicapten in hun gedrag op de verzekeringsmarkt en hoe kunnen die verschillen worden verklaard?

Allereerst zal gekeken worden naar het wisselen van zorgverzekeraar; komt dit meer voor in de algemene bevolking? Verklaringen voor eventuele verschillen zullen gezocht worden in:
1. Barrières bij het wisselen van zorgverzekeraar; wat zijn barrières en zijn er verschillen tussen de algemene bevolking en chronisch zieken en gehandicapten?
2. Het zoeken naar een passende zorgverzekering en zorgverzekeraar; hoe wordt er gezocht en zijn er verschillen tussen de algemene bevolking en chronisch zieken en gehandicapten?

Voor dit onderzoek zullen door middel van enquêtes gegevens worden verzameld onder de algemene bevolking en chronisch zieken en gehandicapten. Hiertoe zal gebruik gemaakt worden van twee panels van het NIVEL, het Consumentenpanel Gezondheidszorg (CoPa) en het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten (NPCG). Vertegenwoordigers van de NZa hebben aangegeven momenteel met name geïnteresseerd te zijn in gegevens vanuit het NPCG. In overleg met de NZa is door het NIVEL een aantal vragen opgesteld die in april aan de panelleden van het NPCG zullen worden voorgelegd. Dezelfde vragen zijn opgenomen in de enquête voor de panelleden van CoPa, om een vergelijking mogelijk te maken.

Het NIVEL en de NZa werken samen bij de analyse van de antwoorden op de enquêtevragen.

De NZa zal de bevindingen verwerken in zijn monitor zorgverzekeringsmarkt. Naar verwachting verschijnt de eerste monitor, of een aanvulling daarop als de eerste monitor reeds voor de zomer wordt uitgebracht, medio 2006. Het NIVEL zal de bevindingen van het onderzoek vastleggen in een openbare publicatie. De NZa kan die gegevens, onder bronvermelding, opnemen in de monitor en daaraan conclusies verbinden die horen bij haar rol als toezichthouder.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
In dit project werken we samen met
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)