Project
afgesloten

Monitoring en evaluatie programma Kwaliteit van de Samenleving (KvdS)

Duur: april 2016 - september 2017

Een van de uitgangspunten van de transities in het sociaal domein is dat inwoners en hun sociale netwerk zelf (mede)verantwoordelijk zijn bij het organiseren van preventie, zorg en ondersteuning en participatie. Binnen het programma Kwaliteit van de Samenleving wordt in proeftuinen aan innovatieve oplossingen voor vraagstukken op deze terreinen gewerkt.
De aanpak binnen een proeftuin wordt gemonitord op effect en proces, en tevens wordt onderzocht in hoeverre een proeftuin bijdraagt aan de landelijke transitiedoelstellingen.
Beleidsreconstructie o.b.v. documentanalyse
Effect- en procesevaluatie o.b.v. enquêtes en interviews onder bestuurders, projectleiders, deelnemers en eindgebruikers van de proeftuinen.
Er wordt samengewerkt met het Verwey-Jonker instituut (effectevaluatie) en Movisie (deel van de procesevaluatie).
Kennis over de opbrengsten van het programma in relatie tot het landelijk beleid, alsmede kennis over randvoorwaarden, belemmerende en bevorderende factoren van een dergelijk programma en dergelijke proeftuinen.
Dit project wordt gesubsidieerd door
JSO
In dit project werken we samen met
Verwey-Jonker Instituut
Movisie