Project
afgesloten

Nederlands Panel Zwangeren (NPZ)

De doelstelling van het panel is om door middel van regelmatige peilingen inzicht te verwerven in de kwaliteit van de verloskundige zorg vanuit het cliëntenperspectief en zwangere en pas bevallen vrouwen zelf een stem te geven in de inhoud en organisatie van de verloskundige zorg in Nederland.
1. Hoe kijken zwangere en pas bevallen vrouwen aan tegen de verloskundige zorg zoals die hen geboden wordt?
2. Wat is de haalbaarheid van een panel van zwangeren?
3. Is de gekozen omvang en frequentie van bevraging voldoende?
4. Vinden zorgverleners en andere belanghebbende partijen de resultaten van het panel bruikbaar om de verloskundige zorg in Nederland te verbeteren?
Drie keer per jaar een dataverzameling bij een panel van gemiddeld 1000 leden, waarvan een derde nog vroeg in de zwangerschap, een derde laat in de zwangerschap en een derde onlangs bevallen.
Het NPZ zal belangrijke informatie opleveren over de wensen en verwachtingen van zwangere en pas bevallen vrouwen ten aanzien van de door hen te ontvangen zorg en de ervaringen met de gekregen zorg.
Dit project wordt gesubsidieerd door
1e fase (mei t/m september 2011) AVAG (Academie Verloskunde Amsterdam en Groningen) en NIVEL, daarna moet andere financiering gevonden zijn
In dit project werken we samen met
Academie Verloskunde Amsterdam en Groningen (dr. Evelien Spelten)