Project
Start
januari 2014

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn: verzamelen en analyseren eerstelijns zorggegevens

Duur: jan 2014 - continu

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn is een langdurig project waarbinnen geanonimiseerde zorggegevens uit elektronische patiëntendossiers van huisartsen, paramedici en huisartsenposten worden verzameld en geanalyseerd. Aan de hand hiervan genereren we informatie over gezondheid en ziekte, zoals informatie over zorggebruik, over het voorschrijven van geneesmiddelenvoorschriften en over verwijzingen naar meer specialistische zorg. Ongeveer de helft van de huisartsenpraktijken binnen Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn levert wekelijks gegevens aan voor ziektesurveillance. Bij ongeveer veertig daarvan, de Nivel-Peilstations, wordt aanvullende informatie verzameld, over onder andere het vóórkomen van griep.

Onderzoeksvragen zijn onder andere:
* Welke gezondheidsproblemen spelen er in de Nederlandse bevolking?
* Hoeveel eerstelijnszorg gebruikt de Nederlandse bevolking voor welke gezondheidsproblemen en bij welke zorgdisciplines?

Werkwijze
Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt en beheert gegevens die routinematig in de zorg worden vastgelegd.Deze zorgregistraties verschaffen epidemiologische gegevens over in de eerste lijn gepresenteerde klachten en aandoeningen. Patiënten kunnen door de zorg heen gevolgd worden, wat discipline overstijgend inzicht biedt in de geleverde curatieve en preventieve zorg.
Daarnaast leveren de Zorgregistraties beleidsinformatie over het functioneren van de eerste lijn. De gegevens worden veelvuldig gebruikt voor onderzoek van het Nivel en van andere onderzoeksinstellingen. De gegevens woren daarnaast ingezet voor internationaal vergelijkend onderzoek.
De gegevens worden ook gebruikt voor het maken van spiegelrapportages voor zorgverleners die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Resultaten
Via de onderzoeksresultaten en spiegelrapportages komen de verzamelde gegevens weer de zorg ten goede. Daarmee geeft Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn invulling aan het begrip ‘lerend zorgsysteem'.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS
Projectpartners
RIVM