Project
Start
januari 2017

Nivel Zorgregistraties Elektronisch patiëntendossier (EPD) cluster

De verwevenheid van beroepen en instellingen in de eerste lijn neemt toe door de komst van integrale bekostiging, directe toegankelijkheid van diverse beroepsgroepen en de aandacht voor preventie in de zorg. Onderzoek naar de geïntegreerde eerste lijn wordt gerealiseerd door Nivel Zorgregistraties eerste lijn: Dit zijn alle zorgregistraties bij het Nivel die gebaseerd zijn op routinematig bijgehouden dossiers van zorgverleners.
Nivel Zorgregistraties bouwt voort op eerdere zorgregistratienetwerken:
* LINH - Zorgregistratie huisartsen;
* SuNN & CMR Peilstations – Zorgregistraties surveillance;
* LiPZ - Zorgregistraties paramedici en
* LINEP – Zorgregistratie eerstelijnspsychologen.
Deze bestaande zorgregistraties zijn uitgebreid met gegevensverzameling bij huisartsenposten, logopediepraktijken en apotheken.
* Welke gezondheidsproblemen spelen er in de Nederlandse bevolking?
* Hoeveel eerstelijnszorg gebruikt de Nederlandse bevolking voor welke gezondheidsproblemen en bij welke zorgdisciplines?
Nivel Zorgregistraties verzamelt en beheert gegevens die routinematig in de zorg worden vastgelegd.
De Nivel Zorgregistraties verschaffen epidemiologische gegevens over in de eerste lijn gepresenteerde klachten en aandoeningen. Patiënten kunnen door de zorg heen gevolgd worden, wat discipline overstijgend inzicht biedt in de geleverde curatieve en preventieve zorg. Daarnaast leveren de Zorgregistraties beleidsinformatie over het functioneren van de eerste lijn en zijn de resultaten belangrijk voor RIVM-producten als VTV en Zorgbalans. De gegevens worden veelvuldig gebruikt voor onderzoek van het Nivel en van andere onderzoeksinstellingen. De gegevens worden ook gebruikt voor spiegelrapportages aan zorgverleners die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties. Via de onderzoeksresultaten en spiegelrapportages komen de verzamelde gegevens weer de zorg ten goede. Daarmee geeft Nivel Zorgregistraties invulling aan het begrip ‘learning health care system’.
https://nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn
Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS
In dit project werken we samen met
RIVM