Project
afgesloten

Nulmeting naar stand van zaken met betrekking tot ketenzorg voor COPD patiënten in Nederland en ontwikkeling van een initiatievenbank voor COPD ketenzorg

Duur; 2006 - 2007

Uit landelijke onderzoeken en ontwikkelingen blijkt dat er ‘winst’ te behalen is in de COPD-zorg, door onder andere multidisciplinaire samenwerking en ketenzorg. De huidige stand van zaken over COPD ketenzorg in Nederland is onduidelijk alsmede de knelpunten die men kan tegenkomen bij het opstarten van een COPD zorgketen.

Huidige stand van zaken op het gebied van COPD ketenzorg inventariseren inclusief de knelpunten en best practices.

Telefonisch opsporen van COPD zorgketens via contactpersonen, versturen van vragenlijsten aan de betrokkenen bij de ketens. Rapportage van de bevindingen en ontwikkeling van een digitale initiatieven bank.

Nulmeting naar de huidige stand van zaken op het gebied van COPD ketenzorg in Nederland. De nulmeting zal inzicht geven in het aantal initiatieven/innovatieve projecten en knelpunten met betrekking tot COPD ketenzorg en kan als zodanig helpen bij de beleidsvorming omtrent COPD ketenzorg. Naast rapportage van de resultaten van de inventarisatie wordt een digitale initiatievenbank verwezenlijkt waarin zichtbaar wordt gemaakt welke COPD ketenzorg projecten er in Nederland zijn met als doel verspreiding van kennis.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Stichting Ketenkwaliteit COPD