Project
Start
maart 2020

Ondersteuning van de Horizon Europe Missie tegen Kanker

Duur: mrt 2020 - sep 2021

Achtergrond
De EU-missie tegen kanker heeft tot doel om in heel Europa gemeenschappelijke doelen te realiseren om de preventie, (vroege) opsporing, behandeling en zorg van kanker te verbeteren. Dit moet resulteren in betere overlevingskansen voor kankerpatiënten en een betere kwaliteit van leven van patiënten, overlevenden en hun naasten/familie. Een belangrijk nevendoelstelling is het verminderen van de ongelijkheid tussen Europese landen op het gebied van (toegang tot) preventie, diagnostiek, behandeling en zorg, en onderzoek. De EU-missie tegen kanker wordt geleid door een missieraad, een informele expertgroep van de Europese Commissie.

Doel van het project
- het ondersteunen van de Missieraad bij het ontwikkelen van het missievoorstel over het verbeteren van de preventie, de (vroege) opsporing, de behandeling en de zorg bij kanker
- het ondersteunen van de Europese Commissie bij het voorbereiden van deze missie voor utivoering.

Methoden
We hanteren verschillende methoden, namelijk: voorbereiden van vergaderingen; voorbereidend werk doen aan rapportages; ontwikkelen van het (concept) missievoorstel door focusgroepen te organiseren met kankerpatiënten en burgers in EU-landen en door twee quick scans uit te voeren ter onderbouwing van de missieaanbevelingen en hun implementatie.

Verwachte resultaten
Verschillende publicaties van de Missieraad:
- ontwerp van het missievoorstel (juni 2020)
- missievoorstel (september 2020)
- het volledige missiedocument (december 2020).

Achtergronddocumenten
- verslagen van focusgroepdiscussies
- verslagen van de quick scans:
1. een overzicht van kankerinfrastructuren in EU-landen waarin klinische zorg voor kanker en onderzoek zijn geïntegreerd
2. een set van zes casusrapporten van patiëntgestuurde datainfrastructuren ter ondersteuning van klinische zorg en onderzoek
In dit project werken we samen met
EUHealthSupport consortium:
- Nivel (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) (consortiumleider)
- RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene)
- infeurope S.A
- Association of Medical Schools in Europe (AMSE)
- Royal College of Surgeons in Ireland (RCSI)
- Leginda GmbH