Project
afgesloten

Ontwikkeling indicatoren voor de kwaliteit van palliatieve zorg

In het veld van de palliatieve zorg zijn al veel kwaliteitsmethoden en –instrumenten ontwikkeld. Er is echter nog geen erkend toetsingskader met indicatoren dat breed toepasbaar is in alle deelsectoren van de palliatieve zorg.
De drie hoofdvragen zijn: (1) Welke bestaande indicatoren zijn reeds ontwikkeld voor toetsing van de kwaliteit van palliatieve zorg? (2) In hoeverre moeten die bestaande indicatoren aangepast worden teneinde te komen tot een toetsingskader met indicatoren die geschikt zijn voor interne of externe toetsing in diverse zorgsettings? (3) Hoe beoordelen betrokken partijen het nieuw ontwikkelde toetsingskader met indicatoren?
Er zijn vijf projectfasen: (1) inventarisatie en beoordeling van bestaande indicatoren in combinatie met een internationale systematische literatuurstudie; (2) ontwikkeling eerste versie van het toetsingskader; (3) toetsing onder experts; (4) toetsing in de praktijktoets; (5) aanpassing toetsingskader op basis van voorgaande fasen.
De resultaten zullen worden gepresenteerd in een onderzoeksrapport en in (minimaal) twee artikelen. Tevens levert dit project een breed toepasbaar toetsingskader met indicatoren voor palliatieve zorg op.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw - Palliatieve zorg
In dit project werken we samen met
VumC-EMGO (prof.dr. L. Deleins)