Project
afgesloten

Ontwikkeling van een beslisboom voor het gebruik van PROMs (patient reported outcome measures)

Duur: augustus 2017 - maart 2018

PROMs worden in toenemende mate gebruikt om uitkomsten van zorg bij patiënten te meten. Maar onduidelijk is vaak of en wanneer het nuttig en relevant is om PROMs te meten.
Wanneer is het (niet) zinvol om een PRO te meten?

Deelvragen van het onderzoek zijn:
1. Wat is de huidige kennis over keuzes om PROMs te gebruiken voor de verschillende gebruiksdoelen?
2. Wat zijn de ervaringen van voorlopers bij het maken van keuzes omtrent PROMs voor de verschillende gebruiksdoelen?
3. Hoe kunnen partijen – zoals koepelorganisaties en branchepartijen - geholpen worden in het maken van keuzes voor het zinvol gebruiken van

PROMs voor één of meerdere gebruiksdoelen?
Literatuurstudie, interviews en werkbijeenkomsten met experts, praktijktoets.
Digitaal onderzoeksrapport en een beslisboom op basis waarvan partijen kunnen beslissen of het wel/niet zinvol is om PROMs toe te passen.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Zorginstituut Nederland
In dit project werken we samen met
IQ Healthcare, Radboud UMC (Dr. Philip J. van der Wees)