Project
afgesloten

Ontwikkelingen in het intern rendement mondzorgkunde: uitval en gediplomeerden als indicator cq. voorspeller

Het zogeheten propedeuserendement kan gebruikt worden als voorspeller van trends in het interne rendement. Het propedeuserendement is immers al na twee jaar in een opleiding te meten en kan bovendien al over een langere periode ‘terug-geanalyseerd’ worden. Daarmee kan het propedeuserendement dus sneller eerdere en rijkere informatie geven over recente trends in opleidingen zoals mondzorgkunde.
? Wat is de trend in het rendement in de jaren na de propedeuse (jaar 2 en 3 voor de driejarige, en jaar 4 voor de vierjarige opleiding), naar kalenderjaar, opleidingsplaats en cohort, in relatie tot dezelfde trends in het interne rendement? En welke trend zien we als we het gemiddelde rendement over deze jaren na de propedeuse, naar kalenderjaar, opleidingsplaats en cohort berekenen?
? Welke conclusies kunnen uit de antwoorden op de bovenstaande vragen getrokken worden, (1) ten aanzien van de mate waarin het propedeuserendement een voorspeller is voor het interne rendement voor de opleiding voor mondhygiënisten, en (2) ten aanzien van de monitoring van de opleidings-parameters voor de capaciteitsraming van mondhygiënisten in Nederland?
De bovenstaande vraagstellingen zullen beantwoord worden op basis van gegevens waar nu al over beschikt wordt, m.n. de informatie die verzameld is in het eerder genoemde onderzoek onder instellingen en de HBO-raad in 2010. Daarnaast zal worden gekeken naar de uitval in verschillende jaren, dat wil zeggen naar kalender/analyse-jaar, en de jaren tijdens het opleidingstraject. Van de cohorten 2000 – 2010 zal bekeken worden hoe de uitval was na de propedeuse, en na de daarop volgende studiejaren (2de, 3de en (indien van toepassing) 4de jaar), per kalender/analysejaar. Hiermee wordt nader inzicht verkregen in patronen in die uitval. Na beschrijving van de trends zal een analyse plaats vinden om de centrale veronderstelling te toetsen, namelijk in hoeverre het propedeuserendement, en de rendementen tijdens de tussentijdse jaren, een voorspeller is voor het interne rendement voor de opleiding voor mondhygiënisten in Nederland. Hiertoe zullen verschillende methoden voor het bepalen van (longitudinale) trend- en associatiematen worden gebruikt.
De beantwoording van de bovenstaande vragen zal in een rapport worden vastgelegd in een openbare publicaties van zowel het NIVEL als het Capaciteitsorgaan. Voor 2011 betreft dat onder meer het eventuele tussentijds advies instroom in de tandheelkundige opleidingen van het Capaciteitsorgaan, en een fact sheet dat het NIVEL voornemens is over deze rendementstudie op haar website te publiceren.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Capaciteitsorgaan