Project
afgesloten

Op weg naar een systeem om kwaliteit van palliatieve zorg inzichtelijk te maken. Deelproject III: Haalbaarheidsstudie integraal informatiesysteem over kwaliteit van palliatieve zorg.

In het laatste decennium hebben onderzoek naar en de praktijk van de palliatieve zorg in Nederland een vlucht genomen. Toch is er geen betrouwbaar, continu en breed inzicht in de kwaliteit van de palliatieve zorg. Doel van dit project is te komen tot een set van makkelijk te registeren kwaliteitsindicatoren en daaraan verbonden registratie-items en een integraal informatiesysteem.

Hoe kunnen kwaliteitsindicatoren zodanig uit bestaande continue informatiesystemen gehaald worden en onderling gekoppeld worden, dat er een compleet beeld van de kwaliteit van palliatieve zorg op micro-, meso-, en macroniveau ontstaat?

Onderzoek naar de haalbaarheid van koppeling van registratiesystemen en data-extractie om de uiteindelijke set van kwaliteitsindicatoren te kunnen meten, middels interviews, bestudering van websites en documentatie, en inventarisatie van juridische aspecten.

Interne adviesrapportage met een selectie van drie te koppelen databestanden met informatie over bereidwilligheid tot beschikbaar stellen, financiële, praktische en juridische voorwaarden, extraheerbaarheid en koppelbaarheid, omvattendheid, en geschiktheid voor het berekenen van kwaliteitsindicatoren.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
In dit project werken we samen met
Universitair Medisch Centrum Groningen
Palliatieve Zorg (A. Reyners)
Radboud UMC Kenniscentrum Palliatieve Zorg (Y. Engels)
Erasmus MC Expertisecentrum palliatieve Zorg (A. van der Heide)