Project
afgesloten

Opleidingsplanning mondzorg

Duur: oktober 2007 - maart 2008

Sinds enige jaren wordt er op gewezen dat er in de toekomst een tekort zal ontstaan aan tandartsen in Nederland. Dit is deels het gevolg van de toenemende uitstroom van tandartsen (leeftijd), maar ook van de toenemende zorgvraag binnen de mondzorg. Om dit soort ontwikkelingen op te vangen wordt in diverse beleidsnotities gewezen op de noodzaak tot samenwerking en taakherschikking tussen de verschillende beroepsgroepen in de mondzorg ( tandarts, mondhygiënist, preventieassistent en tandprotheticus).

Het doel van de studie is het beantwoorden van de vraag hoe groot de instroom in de diverse opleidingen binnen de mondzorg zal moeten zijn om op termijn voldoende menskracht te hebben om te voldoen aan de benodigde formatie aan beroepsbeoefenaren in de mondzorg in Nederland.

De vraag die in deze studie centraal staat is hoe groot de instroom in de diverse opleidingen binnen de mondzorg zal moeten zijn om op termijn voldoende menskracht te hebben om te voldoen aan de benodigde formatie aan beroepsbeoefenaren in de mondzorg in Nederland.

Om inzicht te krijgen in ontwikkelingen in de zorgvraag, zorgproces en zorgaanbod, wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande gegevensbronnen. De belangrijkste bronnen zijn: het BIG register, HBO-raad, beroepsverenigingen (NMT, NVM en ONT) en statistische gegevens van het CBS.

Met dit onderzoek wordt de huidige en toekomstige aan¬sluiting tussen vraag en aanbod binnen de mondzorg in Nederland in beeld gebracht worden. Dit biedt de mogelijkheid om eventueel maatregelen te nemen om de omvang in de opleidingscapaciteit bij te sturen. Verder wordt inzicht gegeven in de te verwachten ontwikkelingen in de zorgvraag en het zorgaanbod. In het bijzonder wordt hierbij inzicht verkregen in de gevolgen van verdergaande samenwerking en taakherschikking tussen beroepsgroepen, alsmede ontwikkelingen in de vraag naar mondzorg in Nederland.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Capaciteitsorgaan