Project
afgesloten

Organisatie van spoedzorg in de verloskundige keten.

Duur: 2009 - 2010

Uit casuïstiek is gebleken dat er onduidelijkheden zijn in de samenwerking van verloskundigen met ambulancepersoneel, met name met betrekking tot vervoer, verantwoordelijkheden bij overdracht en communicatie. De gevolgen van een gebrekkige samenwerking kunnen ernstig zijn, zoals sterfte van het kind indien noodzakelijke zorg uitblijft of te laat wordt gegeven. Er is echter geen inzicht in de mate waarin de samenwerking binnen de verloskundige spoedzorgketen tot problemen leidt.

De centrale vraagstelling in dit onderzoek is: rekening houdend met regionale verschillen en omstandigheden, hoe ziet de samenwerking in de spoedzorgketen tussen verloskundigen en ambulancediensten, verloskundigen en ziekenhuizen en verloskundigen en huisartsenposten er uit, wat voor concrete afspraken zijn er, hoe worden die geëvalueerd en op welke wijze, onder welke voorwaarden en met welke instrumenten kan de spoedzorgketen organisatorisch-kwalitatief beter worden vormgegeven?

Kwalitatieve inventarisatie van bestaande knelpunten, door middel van semi-gestructureerde interviews.

Kwantitatieve dataverzameling door middel van schriftelijke vragenlijsten bij eerstelijns verloskundigen, huisartsenposten, ambulancemedewerkers en klinische zorgverleners (gynaecologen, klinisch verloskundigen, O&G-verpleegkundigen).

Deze inventarisatie leidt tot een overzicht van knelpunten en mogelijke oplossingen, zowel per regio, als landelijk, op grond waarvan aanbevelingen gedaan worden voor de vereisten van een ‘best practice’. Dit houdt in: inzicht in de omvang, de praktische uitvoering, de knelpunten en de verbetermogelijkheden van spoedzorg in de verloskundige keten.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw, via de KNOV als hoofdaanvrager
In dit project werken we samen met
KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen)
Ambulancezorg Nederland