Project
Start
juni 2020

Overkoepelende indicatoren Onbeperkt meedoen!

In 2018 publiceerde het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het Programma VN-verdrag Onbeperkt meedoen! Implementatie VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap. In dit programma constateert VWS dat mensen met een beperking drempels ervaren bij meedoen in de samenleving. Er is een aanpak ontwikkeld bestaande uit zeven actielijnen om eraan bij te dragen dat mensen beter naar wens en vermogen kunnen meedoen.
Er wordt gebruik gemaakt van monitoring om de voortgang van het programma te toetsen. De monitoring van de indicatoren voor de overkoepelende ambitie van het programma is in 2019 door het Nivel uitgevoerd. Op 2 december 2019 heeft minister De Jonge de Tweede Kamer geïnformeerd over de indicatoren van het programma Onbeperkt Meedoen middels een eerste voortgangsrapportage. Het huidige onderzoek is een vervolgmeting van deze overkoepelende indicatoren voor 2020.

Doel
Het doel van deze opdracht is om een vervolgmeting van de overkoepelende indicatoren van het programma in 2020 uit te voeren. De kern van de werkzaamheden is een tweemeting van de overkoepelende indicatoren, die in 2019 door het Nivel in samenwerking met RIVM, Trimbos-instituut en Patiëntenfederatie Nederland zijn ontwikkeld en gemeten. De indicatoren zijn afkomstig van de Nivel-participatiemonitor en databronnen van het Trimbos-instituut en de Patiëntenfederatie Nederland. De indicatoren worden gepresenteerd voor verschillende doelgroepen: mensen met een lichamelijke beperking, mensen met een verstandelijke beperking, mensen met een psychische aandoening en mensen met een zintuiglijke beperking.

Verwacht resultaat
De kernbevindingen van de overkoepelende indicatoren worden op twee manieren gepresenteerd:
1. in een (achtergrond)rapportage en
2. in een overzicht waarin de bevindingen geïntegreerd worden in de actielijnen indicatorenset van een derde partij (het RIVM).
In dit project werken we samen met
Het RIVM, Trimbos Instituut en de Patiëntenfederatie