Project
Start
januari 2012

Panel Verpleging & Verzorging (vanaf 2012)

Het Nivel Panel Verpleging & Verzorging bestaat uit ongeveer 2000 praktiserende verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en praktijkondersteuners. Ze zijn werkzaam in ziekenhuizen, in de geestelijke gezondheidszorg, in de zorg voor mensen met een beperking, in de thuiszorg / wijkverpleging, in de intramurale ouderenzorg en in huisartsenpraktijken.

Doel Panel Verpleging & Verzorging
Het doel van het panel is na te gaan hoe verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en praktijkondersteuners tegen hun beroepsuitoefening aankijken.

Werkwijze
Deelnemers aan het panel wordt minimaal twee keer per jaar gevraagd om in online vragenlijsten hun meningen en ervaringen te delen

Onderwerpen van onderzoek
De vragen die we stellen hebben betrekking op actuele onderwerpen die relevant zijn voor de eigen beroepsgroepen. Voorbeelden zijn e-health, kwaliteit van zorg, taakverschuivingen en veranderingen in de zorg.
Daarnaast vragen we deelnemers een keer per twee jaar naar hun mening over de aantrekkelijkheid van het beroep. Hiertoe vragen we onder andere naar ervaren werkdruk, werktevredenheid, scholingsmogelijkheden en betrokkenheid bij het beleid van de organisatie.

Resultaten van onderzoek
Een overzicht van publicaties en onderwerpen die aan bod gekomen zijn, is te vinden op www.nivel.nl/panelvenv.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, directie MEVA
In dit project werken we samen met
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland