Project
afgesloten

PHAMEU: Primary Health Care Activity Monitor for Europe

Duur: 2007 - 2011

Met de toetreding van nieuwe lidstaten tot de Europese Unie en ontwikkelingen zoals grensoverschrijdende artsenbewegingen en patiëntenzorg, vindt er een geleidelijke ontwikkeling plaats naar een situatie waarin gezondheidszorg minder gebonden is aan geografische grenzen.

In het licht van deze situatie is er behoefte aan internationaal vergelijkend onderzoek dat de ontwikkeling, stabiliteit en met name de sterkte van eerstelijnszorgsystemen in Europa op een continue basis meet, registreert en analyseert. De eerste lijn is over het algemeen het niveau waar Europeanen toetreden tot het gezondheidszorg systeem. Een goed ontwikkeld eerstelijnszorgsysteem heeft daarom onder andere het potentieel om te kunnen bijdragen aan een betere gezondheidsstatus.

De diversiteit van eerstelijnszorg in Europa biedt de mogelijkheid te onderzoeken welke structuren en strategieën bijdragen aan de ontwikkeling van een sterke eerste lijn en wat de bijdrage is van de mate van ontwikkeling van de eerste lijn aan de gezondheid van de bevolking, gezondheidszorgkosten en andere relevante systeemuitkomsten.

Het doel van het huidige onderzoek bestaat uit het ontwikkelen van een Primary Care Monitor die de sterkte van de eerstelijnszorg in Europa op een continue basis meet, registreert en vergelijkt. De verschillen tussen landen in de mate van ontwikkeling van de eerste lijn worden verklaard.

Het onderzoek streeft ernaar om de volgende onderzoeksvragen te beantwoorden:
1. Hoe sterk zijn eerstelijnszorgsystemen in Europa?
2. Hoe kunnen verschillen tussen landen in de sterkte van de eerste lijn verklaard worden?

Het ontwikkelen en implementeren van de Monitor in alle EU landen wordt uitgevoerd door een consortium van 8 instituten in evenzoveel landen, onder leiding van het NIVEL. De algemene strategie is dat zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van gegevens die internationaal of nationaal beschikbaar zijn.
Daarnaast zal eigen gegevensverzameling plaats vinden in elk land bij een netwerk van expert.

De onderzoeksgroep zet zich aan de volgende taken:
- Consensus over de verdere invulling van de indicatoren, de wijze waarop gegevens worden verzameld en het stramien voor de database en de rapportages
- Het ontwikkelen van de onderzoeksinstrumenten (vragenlijsten en checklists); ter wille van uniformiteit moeten begrippen helder worden gedefinieerd
- Het daadwerkelijk verzamelen van de gegevens ten behoeve van de indicatoren. Dit valt uiteen in 3 groepen van activiteiten:
o Gegevens uit de literatuur
o Statistische gegevens uit internationale en nationale gegevensbestanden
o Gegevensverzameling in elk van de 30 landen voor informatie die niet beschikbaar is uit bovengenoemde bronnen; dit geschied door (groeps)interviews met sleutelexperts in elk land.
- Beschrijving en analyse van gegevens; uitmondend in gestructureerde landenbeschrijvingen; internationale vergelijkende overzichten; trends.
- Disseminatie van de resultaten in de vorm van ontsluiting via een website; boek; presentaties; samenwerking met internationale organisaties zoals EUPHA, European Observatory of Health Systems and Policy.
- Consolidering en continuïteit van de Monitor. Deze activiteiten zijn erop gericht het Europese netwerk van experts in stand te houden en de herhaalde toepassingen van de Monitor voor te bereiden.

De Primary Care Monitor is een onderzoeksinstrument waarmee op een gestructureerde en uniforme wijze de stand van de eerstelijnszorg in de 27 EU landen en in Zwitserland, Noorwegen, IJsland en Turkije in kaart wordt gebracht en, door herhaalde meting, kan worden gevolgd in de tijd. De indicatoren van de Monitor bestrijken de totale eerstelijnszorg alsmede de raakvlakken met public health, de tweedelijnszorg en relevante sociale voorzieningen. De indicatoren hebben betrekking op uiteenlopende aspecten van eerstelijnszorg, zoals nationale beleidsprioriteiten, financiering, organisatie, taken, de rol van beroepsbeoefenaren; en de relatie met gebruikers van zorg. De dynamiek van de Monitor zit in de aandacht voor de actualiteit zoals die tot uiting komt in gesignaleerde knelpunten, beleidsvoornemens en zorgvernieuwing. Doordat de Monitor op gezette tijden wordt herhaald, wordt niet alleen de voortgang in eerstelijnsontwikkeling zichtbaar en de mogelijke belemmeringen daarvoor, maar komt ook snel informatie beschikbaar over initiatieven tot zorgvernieuwing in lidstaten van de EU+4.
Dit project wordt gesubsidieerd door
European Commission DG SANCO
In dit project werken we samen met
Main Partner:
NIVEL (Netherlands)
Associated Partners:
University of Tartu (Estonia); IRDES: Institute for research and information in health economics (France); Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf and Private Universität Witten/Herdecke gGmbH
(Germany); Bocconi University (Italy); Uniwersytet Jagiellonski Collegium Medicum (Poland); University of Ljubljana (Slovenia); Fundació Jordi Gol i Gurina (Spain); University of Sheffield, Leicester University (UK); University of Tromsø (Norway).
Collaborating Partners:
World Health Organization Regional Office for Europe (Denmark); European General Practice Research Network (Netherlands); European Public Health Association (Netherlands); European Forum for Primary Care (Netherlands).