Project
afgesloten

Professies en de toekomst: positie in zorg en maatschappij

Duur: september 2005 - september 2006

De laatste decennia heeft een aantal veranderingen plaatsgevonden in de beroepsuitoefening van professionele beroepen in de gezondheidszorg. De verhouding tussen professionals onderling verandert door een toenemende schaalgrootte van de organisaties waarin zij werkzaam zijn. Hierdoor zijn professionals minder werkzaam in een gemeenschap van gelijken (maatschappen) en meer in hiërarchische verbanden. De verhouding tussen professionals en hun cliënten/patiënten verandert als gevolg van een verschuiving van aanbodsturing naar vraagsturing en een algemene trend naar commercialisering van relaties die voorheen buiten de markt werden geregeld.

Het doel van het project is om de achtergronden van bovengenoemde ontwikkelingen te schetsen en de gevolgen voor de (toekomstige) positie van beoefenaars van professies in de gezondheidszorg te analyseren. De hoofdvraagstelling van het project luidt:
- Op welke wijze leiden belangrijke maatschappelijke veranderingen tot veranderingen in de positie van (vrije) beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg, wat zijn de gevolgen van deze veranderingen in de positie en in hoeverre gaat het hier om algemene veranderingen en in hoeverre om veranderingen met specifieke uitwerkingen op bepaalde beroepen?

Er is gestart met een literatuurstudie en een analyse van documenten en gesprekken met stakeholders in verschillende professies. Om inzicht te krijgen in verwachtingen van de beroepsbeoefenaren omtrent hun beroepsuitoefening is een schriftelijke vragenlijst uitgezet onder een steekproef van beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. Om ook inzicht te krijgen in de beeldvorming over gezondheidsprofessionals is in het kader van het Consumentenpanel van het NIVEL is een peiling uitgevoerd onder consumenten.

Op basis van de verzamelde gegevens is een boek samengesteld. Als vervolg hierop zal een aantal wetenschappelijke artikelen worden opgesteld over onder andere de beroepenladder.
Dit project wordt gesubsidieerd door
VVAA